از نخستین کسبوکار کامپوزیت تا دفتر تجاریسازی فناوری

Sanat Newspaper - - فناوری نوین و صنایع -

پژوهش//کدهها و انجمنه//ا یا تش//کلهای اقتصادی میتوانن//د نق//ش موث//ری در ب//ارور ک//ردن ایدهها و خالقیتها داش//ته باشند. آنها میتوانند بسترساز ایجاد و اس//تفاده از فناوریهای جدید نیز باش//ند. همچنین در نگاه//ی آرمانیتر میتوانند زمینهس//از تولید و حتی پش//تیبانی برای فروش باش//ند. بهعن//وان نمونه، دفاتر تجاریس//ازی فناوری با همکاری جهاد دانش//گاهی در اتاقهای بازرگانی ایجاد خواهد شد؛ این نکته را حسین سالحورزی، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران گفته است. براساس نوش//تههای ایسنا، برگزاری رویداد کارآفرینی در راس//تای تروی//ج فرهنگ کار، کارآفرینی و اش//تغال از س//وی اتاقهای سراس//ر کش//ور با همکاری سازمان تجاریس//ازی فناوری و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانش//گاهی با توج//ه به مزیتها، نیازه//ای منطقهای و محلی از دستاوردهای این همایش است. وی گفته است که همکاری با جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری در حمایت از طرحهای پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان نیز ازجمل//ه خروجیهای پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه است.

بدیه//ی اس//ت کارب//ردی ش//دن پایاننامهه//ای دانش//گاهی و گذراندن فرصته//ای مطالعاتی اعضای هیاتعلمی در صنعت زمینهس//از تعامل دانشگاهیان و صنعتگران اس//ت. در همین راس//تا، از سوی پژوهشگاه پلیم//ر و پتروش//یمی ای//ران و ب//ا حمای//ت و همکاری انجمنها و ش//رکتهای فعال در حوزه مواد کامپوزیت نخستین جشنواره کسبوکار کامپوزیت ایران با حضور سرمایهگذاران و فعاالن صنعتی به منظور تجاریسازی طرحهای نوآورانه در حوزه کامپوزیت برگزار میش//ود. ای//ن روی//داد در روز ۹۲ ش//هریور در محل پژوهش//گاه پلیمر و پتروش//یمی برگزار خواهد ش//د. طرحهای ارائه شده در این جش//نواره باید در زمینه یکی از شاخههای م//واد کامپوزیت یا کاربردهای آنه//ا و دارای جنبههای نوآورانه، صنعتی و تکنیکی قابل اجرا باش//د. طرحهای ارس//الی همچنین از نظر امکانسنجی به منظور تولید قاب//ل دف//اع و جنبهه//ای اقتص//ادی و تج//اری طرح، میزان س//رمایهگذاری و مدت بازگش//ت س//رمایه قابل رقابت باش//د، ضمن آنکه مالکی//ت حقوق معنوی طرح ۰۰۱ درص//د به ن//ام حداقل یکی از اعض//ای گروه ثبت ش//ده باش//د. همچنین عالقهمندان برای ش//رکت در این جش//نواره تا ۱۳ خرداد فرص//ت دارند تا طرحهای خ//ود را در حوزهه//ای کامپوزیته//ای زمین//ه فلزی، کامپوزیتهای زمینه پلیم//ری، کامپوزیتهای زمینه س//رامیکی، نانوکامپوزیتها و بازیافت مواد کامپوزیتی به دبیرخانه جش//نواره ارس//ال کنند. بدیهی اس//ت به تمام//ی گروههایی که طرحهای آنها به مرحله نهایی راه یابند، گواهینامه ش//رکت در جشنواره اعطا خواهد شد. به گزارش گس//ترش صنعت، به نظر میرسد که رویکرد تشکلی نس//بت به فناوری و ایدهها و کسبوکارهای نو میتواند در استمرار آنها و تحکیم رابطه فناوری و صنعت نقش داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.