فاصله چشمگیر دو ادعا؛ 15 درصد یا 70 درصد

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹آمار‹قطعات‹داخلی‹و‹خارجی‹در‹بازار‹لواز‹میدکی‹خودرو‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

به تازگی اخباری مبنی بر سهم اندک 51درصدی قطع//ات ایران//ی از بازار ل//وازم یدکی مطرح ش//ده اس//ت. بررسی این روند نشاندهنده تامین باقی این میزان از طریق واردات اس//ت اما در این شرایط این پرس//ش مطرح میشود که چرا باوجود داخلیسازی ۰۷ ت//ا ۰۸درصدی برخی خودروها باید س//هم بازار لوازمیدک//ی قطعهس//ازان در تامی//ن قطع//ات این مدلها پایین باش//د. آیا ظرفی//ت تولید داخل اجازه سهمگیری بیشتر را به آنها نمیدهد یا مسائلی چون ورود بیرویه قطعات خارجی س//هم قطعهساز ایرانی را کاهش داده است.

درحالیک//ه برخ//ی قطعهس//ازان معتقدند حجم ب//االی واردات قطعات بیکیفیت باقیمت پایین یکی از دالیلی اس//ت که قطعهس//از ایرانی را از بازار خود محروم کرده اس//ت کارشناس دیگری عنوان میکند میت//وان ب//ا اطمینان گف//ت ۰5 تا ۰۷درص//د بازار لوازمیدکی کشور مربوط به قطعات داخلی است.

‹خدمات‹خودرویی‹از‹سوی‹تعمیرگا ‹ههای‹ ‹ اختصاصی

محمد ش//هپریمطلق، عض//و هیاتمدیره انجمن س//ازندگان قطع//ات و مجموعهه//ای خودروی//ی، درباره بازار لوازمیدکی خودرو به سیس//تم تخصصی تعمیرگاههای هر مدل در کش//ورهای صنعتی اشاره کرد و گفت: سیس//تم ب//ازار لوازمیدک//ی خودرو در کش//ور با ش//یوه خدماتدهی بازاره//ای لوازمیدکی دنی//ا متفاوت اس//ت و آنجا به این ش//کل اس//ت که هر خودروس//ازی تعمیرگاه مختص ب//ه خود دارد و قطعات برای بازار لوازمیدکی از خط OES وارد بازار میشود. برای نمونه فردی که خودروی بنز دارد برای س//رویسدهی و خدمات آن به تعمیرگاه بنز مراجعه میکند.

وی افزود: این در حالی اس//ت ش//رایطی که امروز در کش//ور حاکم است به این شکل است بازاریاب در بحث خدمات پس از فروش و بازار لوازمیدکی بیشتر به دنبال منافع بوده و حتی برای سود بیشتر مبادرت به واردات برخی قطعات بیکیفیت میکند. درنتیجه شاهد هستیم افراد س//ودجو قطعات بیکیفیت را از آس//یای دور وارد و در بازار لوازمیدکی کش//ور توزیع میکنند که متاسفانه تولیدکننده و مصرفکننده هر دو آسیب میبینند.

این کارش//ناس صنعت قطعه به ناآگاهی مش//تری و مش//کلآفرینی قطع//ات بیکیفیت اش//اره کرد و گف//ت: آنچه در بازار لوازمیدک//ی اتفاق افتاده قاچاق بوده که نابسامانیهایی را منجر شده است و تا امروز نتوانس//تهاند با این معضل مقابله و آن را ریش//هکن کنند بنابراین همچنان قطعات قاچاق وارد و در بازار توزیع میشود.

عض//و هیاتمدیره انجم//ن س//ازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی ضمن اش//اره ب//ه اینکه این مس//ئله یکی از بزرگترین معضلهای کشور به شمار م//یرود، به چرایی آن پرداخت و گف//ت: امروز الزم است گمرک و سازمان ملی استاندارد نظارت جدیتر داش//ته باش//ند و نباید کاالهای قاچاق و بیکیفیت بهراحتی وارد و به مصرفکننده ارائه شود.

وی ادام//ه داد: البته این فرهنگ که مصرفکننده خ//ودروی ارزان، ب//ه دنبال قطع//ات ارزانقیمت نیز اس//ت بیش//تر به موض//وع دامن میزند. فروش//نده، فروشگاهداران، بنکداران و تمام کسانی که قطعات را به مشتری ارائه میدهند باید در اطالعرسانی درست عمل کنند تا چنین فرهنگی تغییر کند.

ش//هپریمطلق به آمار ورود قطعات قاچاق اش//اره کرد و گف//ت: امروز میلیاردها دالر قطعه قاچاق وارد کشور میشود که متاسفانه این مشکل بهطور کامل مشهود است. درس//ت اقدام نکردن باعث میشود تا این امر ادامهدار باش//د درحالیکه یکی از تاکیدهای رهبر معظم انقالب روی این مس//ئله بوده زیرا بهکل اقتص//اد کش//ور آس//یب وارد میکند. ام//روز فروش لوازمیدک//ی در ح//دود ۷ ت//ا 9هزار میلی//ارد تومان اس//ت که ش//اید 2هزار میلیارد تومان آن در اختیار ش//رکتهای خدمات پس از فروش دو خودروس//از و ۷ه//زار میلیارد توم//ان آن در اختیار ب//ازار آزاد و مغازهداران ...و باشد.

او اف//زود: اما در بازار دنیا این روند برعکس اس//ت زی//را تا ۰۸درص//د خریداران برای س//رویسدهی به تعمیرگاهه//ای ویژه هر خودرو مراجع//ه میکنند و نس//بت به این تعمیرکاران اعتماد کامل وجود دارد. اگر اینگونه عمل ش//ود پیش//رفتهای مناسبی در زمینه خدمات خواهیم داشت.

ش//هپریمطلق گف//ت: خودروس//ازان در حال کار جدی روی این مس//ئله هس//تند همچنان که انتظار مصرفکنن//دگان از کیفیت خودروه//ا افزایش یافته است.

‹سهم‹07‹درصدی‹قطعات‹ایرانی‹در‹بازار ‹

در ادامه گس//ترش صنعت به س//راغ س//ید مهدی کاظمی، یکی از اعضای اتحادیه صنف فروش//ندگان لوازمیدکی رفت و مسئله سهم پایین قطعات داخلی در ب//ازار لوازمیدکی خودرو را از وی جویا ش//د. وی درباره آم//ار قطعات داخلی در بازار لوازمیدکی گفت: اتحادیه صنف فروش//ندگان لوازمیدک//ی بارها اعالم کرده ب//االی ۰۷درصد قطع//ات ایران//ی خودروهای قدیمی مانن//د پژو، پراید و حت//ی برخی خودروهای خارج//ی مانند جیپ ...و در ب//ازار لوازمیدکی داخلی اس//ت و اتحادی//ه ب//ه جرات عن//وان میکن//د باالی ۰۷درصد قطعات بازار لوازمیدکی خودرو ایرانی است.

او افزود: اما س//اخت قطعات خودروهای جدید که در ۴ یا 5 س//ال اخیر تولیدشده به دلیل اینکه هنوز نیاز به لوازمیدکی ندارند و به مصرف نیفتادهاند برای قطعهس//از صرفه اقتص//ادی ن//دارد و واردکنندگان و توزیعکنندگان این نوع خودروها از خود کش//ور مادر قطعات موردنیاز را برای خدماتدهی تامین میکنند.

این کارش//ناس اتحادی//ه لوازمیدک//ی تاکید کرد: اتحادیه به تمام مخاطبان و مصرفکنندگان اطمینان میدهد که اگ//ر میانگین ب//رای خودروهای قدیمی گرفته ش//ود ۰5درصد قطعات موجود در بازار کشور تولید داخل است.

کاظمی در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه بهطورکلی چند درصد ب//ازار لوازمیدکی ایران مربوط به قطعات ساخت داخل و چند درصد وارداتی است، گفت: برای خودروهای//ی مانند پژو و پرای//د (انواع مدلهای آنها) به جرات تاکید میش//ود باالی ۰5درصد قطعات بازار لوازمیدک//ی مربوط به تولیدهای ایرانی بوده که برای خودروهای قدیمی این عدد به ۰۷درصد میرسد.

او تصریح کرد: آم//اری که اتحادیه اعالم میکند با توجه به ش//ناخت بازار و فعاالن این صنف است زیرا بسیاری از توزیعکنندگان قطعات در بازار لوازمیدکی خ//ودرو، خود قطعهس//از بوده و قطع//ات از تولید به مصرف بهشمار میروند.

به نظر میرس//د ارتب//اط و تعام//ل اتحادیه صنف فروش//ندگان لوازمیدکی با انجمن قطعهس//ازان زیاد نبوده زیرا آمارهای اعالمش//ده از این دو مرکز تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. کاظمی در مقابل این آمارهای ضدونقی//ض گفت: آم//ار 51درص//دی را نمیپذیریم زی//را تولید داخل در س//طح مطلوبی به لحاظ کمیت و کیفی//ت ق//رار دارد و در ص//ورت حمای//ت دولت بهطورقطع امور بهتر حرکت میکند.

او ادام//ه داد: صنعت قطع//ه توانمندیهای زیادی دارد ک//ه قادر ب//ه تولید پیچیدهترین و س//ختترین قطعات اس//ت به ش//رطی که مصرف قطعه باال باشد زیرا استفاده پایین صرفه اقتصادی برای تولید ندارد. بنابراین با قاطعیت اعالم میشود باالی ۰5درصد بازار لوازمیدکی مربوط به قطعات ایرانی بوده و این ادعا از قطعات موجود در فروشگاهها اثبات میشود. البته این آمار بهاستثنای خودروهای جدید است.

کاظمی در پایان اظهار کرد: حاضر هستم در رابطه با آمار اعالمش//ده با هر قطعهسازی مناظره کنم زیرا آمار اعالمش//ده اتحادی//ه با توجه به ۴ نمایش//گاهی اس//ت که برگزار کرده که ۰3درص//د غرفهداران این نمایشگاهها تولیدکننده بودند.

درحالیکه برخی قطعهسازان معتقدند حجم باالی واردات قطعات بیکیفیت باقیمت پایین یکی از دالیلی است که قطعهساز ایرانی را از بازار خود محروم کرده است کارشناس دیگری عنوان میکند

میتوان با اطمینان گفت 50 تا 07درصد بازار لوازمیدکی کشور مربوط به قطعات داخلی

است

محمد شهپریمطلق: تنها 2هزار میلیارد تومان فروش لوازم یدکی در اختیار شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان است

سید مهدی کاظمی: اتحادیه به جرات عنوان میکند باالی 07درصد قطعات

بازار لوازمیدکی خودرو ایرانی است

فاطمه‌امیراحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.