الزامات سختگیرانه برای انتخاب قطعهسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروسازان برای همکاری ب//ا قطعهس//ازان الزام//ات بسیار س//ختگیرانهای دارند ب//ه ط//وری ک//ه در انتخ//اب قطعهس//ازی ب//رای ورود ب//ه زنجی//ره تامین صده//ا عامل درنظر گرفته میشود. ازاینرو ارزیابیه//ای زی//ادی ب//رای انتخ//اب قطعهس//از در ح//ال انج//ام اس//ت و چنانچ//ه این روال در انتخاب قطعهس//ازان دس//توری و حمایتی نباش//د محال اس//ت ک//ه خودروس//از در همکاری با قطعهس//ازان با مشکل مواجه شود.

اگر ضوابط در انتخاب قطعهسازان رعایت شود قطعهسازی که با رعایت این ش//رایط وارد زنجیره تامین خودروساز شده بهطورقط//ع از توانمندی باالیی برخ//وردار بوده و توان تولید قطعات موردنیاز را دارد.

در بح//ث همکاری برای خودروهای جدید تاکنون تعدادی از قطعهس//ازان ب//رای هم//کاری و ورود ب//ه زنجی//ره تامین محصوالت جدید پ//ژو انتخاب ش//دهاند همچنین مذاکره با بسیاری از شرکتها در حال انجام است که امیدواریم آمار و درصدها افزایش یابد.

البت//ه در این جریان برخی از قطعهس//ازان رتبه مش//روط دریافت کردهاند بنابراین با رعایت الزامات مورددرخواست پژو قطعهسازان میتوانند در جریان همکاری با خودروسازان قرار گیرند. ازاینرو هماکنون برخی از قطعهس//ازان برای ورود به زنجیره تامین مدلهای جدید به دنبال رفع مش//کالت خود هستند تا همکاری خود را با خودروسازان آغاز کنند.

الزم به یادآوری اس//ت از دیدگاه صنعتگران قطعه سرعت و ابعاد حرکت داخلیس//ازی با نیاز صنعت خودرو و پیشرفت در مسیر دستیابی به عمق داخلیسازی ۰۴درصد و درنهایت ۰۷درص//د همخوانی ندارد و انتظارها بیش از این اس//ت اما امید اس//ت با روند موجود، سال آینده در مسیر داخلیسازی و تولی//د محصول جدید پژو صنعت قطعه بتواند به ۰۴درصد س//اخت داخل دس//ت پیدا کند این در حالی اس//ت که نرخ سرمایهگذاری در صنعت قطعهسازی چندان نوید این میزان داخلیسازی را در سال آینده نمیدهد. چراکه باوجود اینکه سرمایهگذاریهایی در این صنعت انجام شده اما نیاز صنعت قطعه ایران در امر سرمایهگذاری برای ورود به تامین قطعات مدلهای جدید بیش از رقمهای موجود است.

آرش‌محب ‌ینژاد دبیر‌انجمن‌تخصصی‌صنایع‌ ‌همگن‌نیرومحرکه

‌و‌قطع ‌هسازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.