توقف تولید کاربراتوریها و مشکالت قطعهسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رون//د تولی//د و تغییر مدل در صنعت موتورس//یکلت در کش//ور بدون اعمال فشارهای قانونی در حال اصالح اس//ت. امروز تغییر جری//ان تولید در صنعت موتورسیکلت نیازی به مصوبات قانونی که در ماههای اخیر اعمال ش//د، ندارد و این صنعت بهتدریج روزآمد شده و در مسیر توسعه قرار میگیرد. با توقف تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری مشکالت نقدینگی واحدهای قطعهسازی افزایش یافت. همچنین تکیه قطعهس//ازان بر تولید داخل و از سویی روزآمد شدن تولید و ماش//ینآالت پیشرفته همه از مسائلی بود که این صنعت را با مشکل روبهرو کرد.

هماکنون در راس//تای جری//ان بومیس//ازی تولید، حدود ۰6 درص//د قطعات در این صنع//ت در داخل و ۰۴درصد نیز بهواسطه واردات تامین میشود اما بهطورقطع با توجه نکردن ب//ه امر تولید این درصدها جابهجا خواهند ش//د و از آنجا که واردات ب//رای تولیدکنندگان موتورس//یکلت راحتتر اس//ت بخشی از فعاالن این صنعت به این روند توجه بیشتری دارند اگرچه امروز س//همی از این بخش بهناحق بهدست چینیها افتاده است.

در این ش//رایط الزم اس//ت الزامات و قوانین جامعی برای حمایت از صنعت قطعه موتورس//یکلت در کشور تدوین شود ت//ا این صنعت ارتق//ا یافته و به لحاظ کیفی//ت امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داش//ته باش//د. در این میان نبای//د نقش هم//کاری و تعامل با همتای//ان خارجی در روند بومیس//ازی و ارتقا در این صنع//ت را نادیده گرفت چراکه با ایجاد اینگونه همکاریها در صنعت موتورس//یکلت، فناوری انتق//ال یافته و منافع آن به قطعهس//ازان نیز میرس//د البته معتقدم بدون وجود نقدینگی نمیتوان نس//بت به گسترش همکاری با شرکتهای خارجی اقدام کرد.

اگر شرایط الزم برای حضور س//رمایهگذار خارجی در این بخ//ش از صنعت فراهم ش//ود درروند تولی//د و تحول نقش اساسی خواهد داشت.

همچنین در راستای لزوم توجه به ساختار بانکی و کاهش ن//رخ بهرههای بانک//ی بهمنظور حمایت از تولید الزم اس//ت دولت به دنبال اصالح س//اختار بانکی و نیز کاهش نرخ سود بانکی باشد تا بستر برای سرمایهگذاری در کشور فراهم شود.

حبی ‌باهلل‌محمودان نای ‌برییس‌انجمن‌ قطع ‌هسازان‌موتورسیکلت‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.