11خواسته خودروسازان از دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری برگزار و دولت تدبیر و امید بر سر کار باقی ماند تا راه مهمترین برنامه خود که همان تعامل با جهان است را ادامه دهد نتیجه این انتخاب نیز که به نوعی رفراندم برجام بود نشان داد امید به روزهای بهتر و ارتباطی که در پسابرجام با کشورهای اروپایی شکل گرفتــه، موردتایید مردم، اقتصاددانــان، تولیدکنندگان و همه فعاالن عرصه اقتصاد و سیاست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.