پروژههای اولویتدار وزارت اقتصاد ابالغ شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

معاون اول رییسجمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژههای اولویتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۶۹۳۱ را ابالغ کرد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت، در متن کامل ابالغیه اسحاق جهانگیری آمده است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۱۰۰۵۸/ت۲۴۴۲۵ هـ مورخ ۱۳/۶/۴۹۳۱هیات وزیران در راســتای اجرای منویات رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) در ســال ۶۹۳۱ که از سوی معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشــتغال» نامگذاری شــده اســت، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره

۹۹۷۸ مورخ ۰۳/۱/۶۹۳۱ با عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.