شبکههای اجتماعی و انتخابات

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گســترش و فراگیری شــبکههای اجتماعــی در جامعه، در فضای سیاســی دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری تاثیر چشمگیری گذاشته و پای سیاســیون را به عرصه شــبکههای اجتماعــی باز کردهاســت. در این مجال به انعکاس دیدگاه آنها در شبکههای اجتماعی می پردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.