استقبال فعاالن صنعتی از پیروزی حسن روحانی

گزارش «گسترش صنعت» از واکنش فعاالن اقتصادی به رییس دولت دوازدهم نشان داد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گسترش صنعت تاکید کرد تمرکز دولت دوازدهم بر 3 محور اصلی اقتصاد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

روز گذشته نتیجه حضور پرش/ور مردم ایران پای صندوقهای رای مش/خص ش/د و حس/ن روحانی به عنوان دوازدهمین رییسجمهوری اسالمی ایران از طرف ش/رکتکنندگان انتخاب ش/د. ب/ا توجه به اینکه موضوعات و مش/کالت اقتص/ادی در راس برنامههای رییس دولت دوازدهم قراردارد، گسترش صنعت در این گزارش به بررسی چالشها و راهکارهای دولت یازدهم در رویارویی با مس/ائل اقتصادی پرداخته است. فعاالن اقتصادی همچنین از حضور حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم استقبال کردند.

علی یزدانی، مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تبریک پیروزی حس//ن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاس//تجمهوری در گفتوگو با گسترش صنعت اظهار کرد: تغییر ش//اخصهای ب//ورس در روز جاری قطعی است که با استمرار آقای روحانی در مسند ریاس//تجمهوری برای ۴سال آینده تحول بزرگی در توس//عه صنعتی کش//ور و بنگاههای کوچ//ک اتفاق خواهد افتاد. عزم دولت نیز برحس//ب همان نکات//ی که رییسجمهور در مناظرهها فرمودند بر این نکته تاکید دارد.

رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ادامه داد: در این سازمان نیز ادامه افق مورد نظر آقای روحانی و حرکت پرش//تاب در حمای//ت از بنگاههای کوچک و متوسط در اولویت برنامهها قرار دارد.

یزدانی با اش//اره ب//ه اینکه ادامه ای//ن راه باید بر ۳ محور استوار باش//د، تصریح کرد: شاخص اول اصاح نظام بانکی از اولویتهای تحرکبخشی به بنگاههای کوچک و متوسط اس//ت. دومین محور در حوزه امور مالیاتی اس//ت. در زمینه مالیات بر عملکرد و مالیات ارزشاف//زوده بای//د ن//گاه ب//ه صنعتگ//ران بهویژه در شهرس//تانها تغییر کند. شاخص سوم نیز در تامین اجتماعی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگ//ر بخواهیم تحولی در توس//عه صنعتی با نگاه به بنگاههای کوچک و متوس//ط ایجاد کنیم ک//ه در برنامههای رییسجمهور قرار دارد و مورد تاکی//د رهبر معظم انقاب در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز است باید در ارتباط با بنگاهه//ای خرد، کوچک و متوس//ط نگاه جدیدی اتفاق بیفتد.

یزدانی تاکی//د کرد: با وضعیت موج//ود در قوانین اجتماعی، مالیات//ی و نظام بانکداری نباید انتظار رفع محرومیت، تحول در مناطق کمتر توسعهیافته و حوزه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط داشت.

وی اظه//ار کرد: در س//ازمان صنای//ع کوچک نیز شبکهس//ازی فعالیتهای صنعتی، توسعه خوشههای صنعتی، تکمیل زیرس//اختهای صنعت//ی، توجه به آموزش و پژوهش، مش//وقهای الزم برای حمایت از تولید و اشتغال بهصورت برنامههای مدون تهیه شده و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اختیار مسئوالن و سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.