آغاز کار با دولت یازدهم نتیجه کار با دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

ساس//ان قربانی،کارش//ناس صنع//ت قطعه درب//اره تاثیر دولت دوازده//م بر صنعت قطعه به گس//ترش صنعت گفت: طبیعی اس//ت که صنعتگران امروز به دنبال شرایطی هستند که بستر الزم برای ادامه تولید را در اختیار داشته باش//ند و منابع مالی و سرمایهگذاریهایی که انجام شده به نتیجه مطلوب برسد.

وی با اشاره به اینکه بهلحاظ فناوری نیز با روزآمد شدن تجهیزات، کیفیت محصوالت ارتقا پیدا خواهد کرد، افزود: در این ش//رایط در ادامه رضایت مش//تری جلب میشود. ای//ن امر در صنعت خودرو بهطور مش//خص با دو مطالبه اساسی از سوی جامعه مطرح است؛ ارائه کیفیت و رقابتی بودن قیمتها.

هر دو موضوع نیازمند این است که فناوری بهبود پیدا کند تا بتوانیم تولید کیفی و رقابتی داشته باشیم. بنابراین ضروری اس//ت از کشورهای صاحب فناوری کمک گرفته شود تا دانش روز را در اختیار ما قرار دهند. این کارشناس صنع//ت قطعه با بیان اینک//ه معتقدم دولت دوازدهم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد که از یکسو بستر الزم برای تعاملهای بینالمللی و از سوی دیگر دسترسی به منابع مالی برای واحدهای تولیدی را فراهم کند، گفت: این دو موضوع برای صنایع کش//ور بسیار مهم است. البته آنچه در باال اشاره شد در برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت به روش//نی آمده است. وی افزود: بنابراین برای موفقیت در برنامهها نخس//ت باید در جهت جلب رضایت مش//تری تاش شود بهویژه مصرفکنندگانی که در بازار ایران وجود دارند و در ادامه نگاهی نیز به صادرات داشته باش//یم. ب//رای تحقق این دو مس//ئله نیازمن//د فناوری و س//رمایهگذاری هستیم که دولت آینده باید به این بحث توجه ویژهای داشته باشد. قربانی با تاکید بر اینکه زمانی که قرار است خودرو به سطح کیفی باالتر ارتقا پیدا کند تا بهلحاظ ایمنی ضامن سامت سرنشینان خود باشد نقش صنعت قطعه بس//یار تعیینکننده است، گفت: سطح کیفی قطعات، اینکه از چه مواد اولیهای س//اخته ش//دهاند ...و همه در کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار هس//تند. تا زمانی که فناوری توس//عه پیدا نکند نمیت//وان کیفیت را ارتقا و قیم//ت تولید را کاهش داد. هنگامی که تولید انب//وه اتفاق میافت//د و تولیدکننده در مقیاس اقتص//ادی فعالیت دارد زمانی میتواند قیمت تمامش//ده خود را کاهش دهد که با اس//تفاده از فناوری، هزینههای خود را کاهش دهد. اینکه تصور ش//ود با ماش//ینآالت از رده خ//ارج میتوان کیفیت را بهبود بخش//ید و قیمت را کاهش داد اشتباه غیرمنطقی است. این کارشناس صنعت قطعه با بیان اینکه اس//تفاده از ماش//ینآالت روز نیازمند س//رمایهگذاری اس//ت، افزود: به طور طبیعی تعاملهای بینالملل//ی در ای//ن امر نقش اساس//ی دارد بنابراین باید با نشانهای معتبر بینالمللی مشارکت و همکاری داشته باش//یم و بس//تر آن نیز در دولتها فراهم میشود. قربانی درب//اره عملکرد دول//ت یازدهم در زمین//ه صنعت قطعه توضیح داد: دولت یازدهم گامهای مثبت زیادی برداشت اما بیش//تر فعالیتها نیمهکاره اس//ت. این روند اگر تداوم پیدا کند و در مسیر درست خود پیگیری شود اثربخشی آن در آینده بروز خواهد کرد. بهطورنمونه در بحث برجام بسیاری از مشکات رفع شد اما مشکات بانکی هنوز ادامه دارد و برای رس//یدن به نتیجه باید رایزنیهای بینالمللی ادامه داشته باشد. امروز مذاکرات شروع و قراردادها بسته شده اما همکاری با سطح بینالملل زمانی کامل میشود که مشکات بانکی نیز رفع شود. وی گفت: بنابراین امروز نیازمند تداوم داشتن فعالیتهای اولیه هستیم که باید در دولت دوازدهم محقق ش//ود. کار در دولت یازدهم شروع ش//د و باید در دول//ت دوازدهم نیز ب//ا برنامهریزی دقیق کارها با س//رعت بیش//تری تا دس//تیابی به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.