پروژههای اولویتدار وزارت اقتصاد ابالغ شد

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

مع//اون اول رییسجمه//وری و رییس س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومت//ی پروژهه//ای اولوی//تدار وزارت امور اقتص//ادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۶۹۳1 را اب//اغ کرد. به گزارش پایگاه اطاعرس//انی دول//ت، در متن کامل اباغیه اس//حاق جهانگیری آمده است: «س//تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به اس//تناد مفاد مصوبه ش//ماره 1۰۰5۸/ت۲۴۴۲5 ه/ م//ورخ 1۳/۶/۴۹۳1هیات وزیران در راس//تای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در س//ال ۶۹۳1 که توس//ط معظمله به عنوان س//ال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده اس//ت، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه ش//ماره ۹۹۷۸ مورخ ۰۳/1/۶۹۳1 تحت عنوان «بس//تههای رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب کرد:

الف) «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان «دستگاه مجری» مس//ئول اجرای پروژههای اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۶۹۳1 تعیین میشود:

ب) اجرای موارد زیر توس//ط «دس//تگاه مج//ری» برای عملیاتی کردن پروژههای مندرج در بند (الف) ضروری است:

پروژههای مصوب در س//ال ۶۹۳1 توس//ط «دس//تگاه مجری» با اولوی//ت و در چارچ//وب «نظ//ام یکپارچه پیش//برد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل ش//وند. بدیهی اس//ت همه مسئولیتها از زم//ان اباغ تا اتمام پروژه بر عهده «دس//تگاه مج//ری» خواهد بود. «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تس//ریع در اجرای هریک از آنها نس//بت به صدور حکم برای معاون و ی//ا معاونین ذیربط خود و یا مقام همتراز ب//ه عنوان مجری اقدام و ب//ه دبیرخانه س//تاد معرفی کند. مجری منصوب از س//وی وزیر یا باالترین مقام «دس//تگاه مجری» موظف اس//ت تا پایان اردیبهشت ماه س//ال جاری برای هریک از پروژهها در چارچوب منش//ور پروژه من//درج در «نظ//ام یکپارچه پیش//برد و پایش اقتص//اد مقاومتی»، «برنام//ه عملیات//ی» تهیه و پس از تایید رییس دس//تگاه اجرایی به دبیرخانه س//تاد ارائه کند. تامین منابع مالی الزم برای اجرای هریک از پروژههای مصوب بر عهده «دس//تگاه مجری» میباش//د و مجری بای//د در چارچوب اعتب//ارات، وظایف و اختیارات دس//تگاه مجری، هم//ه اقدامات الزم را ب//رای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه براس//اس زمانبندی مصوب اجرا ش//ود. «دستگاه مجری» موظف اس//ت به صورت ماهانه گزارش اقدام//ات بهعملآمده برای اج//رای هریک از پروژهها و عملک//رد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیش//برد و پایش اقتصاد مقاومتی» و ش//اخصهای مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

ج) همه دستگاههای اجرایی باالخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای الزم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۶۹۳1 هستند. طراحی سازوکار الزم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هریک از پروژهها براس//اس «نظام یکپارچه پیش//برد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات س//تاد توس//ط دبیرخانه س//تاد م//ورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت ب//ر اجرا و حصول اطمینان از پیش//رفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حس//ب مورد توس//ط دبیرخانه انجام خواهد ش//د و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.

ه/) دبیرخانه س//تاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیش//برد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.