پیشبینی افزایش رشد اقتصادی در دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

حمی//د بنای//ی، عضو کمیس//یون عمران درب//اره اولویته//ای دول//ت دوازده//م به گس//ترش صنعت گفت: امروز باید به مردم ایران تبریک گفت که با حضور قاطع خود، نوید دولتی توانمند را به ایران دادند.

بنایی در ادامه با اش//اره به اینکه مجلس کنون//ی با دول//ت یازدهم ارتب//اط نزدیکی داش//ت و توانست بسیاری از موضوعات را با گفتوگو برطرف کند، اف//زود: با توجه به اینکه دولت دوازدهم ادام//ه راه دولت یازده//م را در پیش خواهد گرفت به نظر میرس//د ایران در ۴ س//ال دوم ریاستجمهوری حس//ن روحانی مس//یر توسعه را با س//رعت بیشتری پیش خواهد برد.

ای//ن عضو کمیس//یون عمران در مجلس ش//ورای اسامی با بیان اینکه کاهش سرمایه در گردش و نیاز مبرم صنعت به تامین منابع مالی چالش اصلی دولت دوازدهم در مباحث اقتصادی است، توضیح داد: دولت یازدهم توانست با قدرتهای بزرگ دنیا گفتوگو کند تا تحریمهایی که علیه ایران تصویب شده بود، برطرف ش//ود. انتخاب حسن روحانی از طرف مردم ب//ه عنوان رییس دولت دوازدهم، نش//ان از این دارد که مردم به این نتیجه رس//یدهاند که مش//کات اقتص//ادی از طری//ق ارتباط نزدیک با دنیا برطرف میش//ود. وی افزود: تامین مالی در پروژههای صنعتی، اقتصادی و مالی یکی از نیازهای اصلی ایران است که با احتس//اب نگاه دولت یازده//م و ادامه آن در دولت دوازده//م میت//وان به جذب س//رمایههای خارجی و فاینان//س امیدوار بود. اگر ای//ران در این پروژه بتواند موفق عمل کند به طور قطع دولت دوازدهم با رش//د اقتصادی بیشتری روبهرو خواهد شد.

بنای//ی با بی//ان اینکه خوش//بختانه ارتباط مجلس شورای اس//امی با دولت مهمترین زیرساخت توسعه در کش//ور را فراهم کرده، اف//زود: دولت در این زمینه مشکلی ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسامی نیز میتوانند به دور از بحثهای سیاسی دولت دوازدهم را همراه//ی کنند تا مصوب//ات و تصمیماتی که باعث رشد کشور میشود با سرعت بیشتری اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.