ایران و فرانسه در یک قدمی بزرگترین قرارداد تاریخ خودرو

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

در وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت در س//الهای گذش//ته با کنت//رل قیمت خودرو س//عی بر جلوگیری از رشد ناگهانی قیمت این محصول ش//د. در این زمینه سیاست اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر این اساس است که قیمتها متناسب با رشد دیگ//ر ش//اخصهای اقتص//ادی باشد. باید در نظر داشت که قیمت خودرو ع//اوه بر اینک//ه تابعی از برخ//ی ش//اخصهای اقتصادی اس//ت بر دسته دیگری از ش//اخصها تاثیرگذار اس//ت و اگر با رشد ناگهانی خودرو روبهرو ش//ویم به ناچار برخی دیگر از محصوالت نیز رش//د قیمت خواهند داش//ت و در ش//رایط کنونی اقتصاد ایران این موضوع به صاح کش//ور نیس//ت. اکنون قرارداد با ش//رکت رنو یکی از مهمتری//ن موضوعات صنعت خودرو در کش//ور اس//ت. هماکنون برخیها معتقدند مذاکره با این شرکت پشت درهای بسته است که این موضوع واقعیت ندارد. بحثها با طرف رنو بر س//ر قراردادی است که 1/5 میلیارد یورو ارزش مالی دارد و نمیتوان به راحتی درباره آن صحب//ت کرد. قرارداد با رنو یک//ی از پیچیدهترین قراردادهای تاریخ صنعت خودروس//ازی در کشور است. این قرارداد در کمترین حالت نیاز به ۰۲ قرارداد جانبی دارد و به این دلیل مذاکرات روندی طوالنی در پیش خواهد داشت. از سویی، ایران قصد دارد بیشترین امتیازات را برای خود در نظر داشته باشد و طرف خارجی نیز به همین شکل، بر این اس//اس مذاکرات باید به نحوی در پیش گرفته شود که هر دو طرف به منافعی که میخواهند دستیابند. البته باید در نظر داشت که منافع هر دو طرف برای هم اهمیت دارد اما طبیعی اس//ت که دو طرف امتیازات بیش//تری بخواهند. بنابراین قراردادها باید به شکلی امضا ش//وند که طرف ایرانی و طرف خارجی برنده باش//ند تا مس//یر توسعه صنعت خودرو تسهیل شود.

فرداد دلیری معاون توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی

ایدرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.