ارتقای نوآوری و فناوری در سطوح استانی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

داوود فدای//ی، مبتکر طرحه//ای فناور و نوآور درباره انتخاب حسن روحانی از طرف مردم به گسترش صنعت گفت: حمایتهای دول//ت یازدهم از بخشهای ن//وآور و فناور جامعه مطلوب بوده ام//ا در دولت دوازدهم بای//د بیش//تر منتظ//ر باش//یم و ببینیم که تغییرات س//اختاری کابینه و وزیران به چه شکل است.

وی افزود: در آن صورت میتوان گفت که ایدههای کمک به بخش فناوری و نوآوری چقدر عملی میشود. البته دولت یازدهم زیرس//اختهای بسیاری را در این بخش فراهم کرده که در هماهنگی بین اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی پررنگ ش//ده اما الزم اس//ت در همه استانها ش//بکه نوآوری استانی به راه بیفتد تا صنایع استانی به خطی هدایت شوند که نیاز روز است.

وی گف//ت: برای بهب//ود وضعیت نیز باید دید که در کدام اس//تانها بیشترین میزان بیکاری اس//ت که بتوان خدمات نوآوری را در آنجا پیاده کرد. این اس//تاد دانش//گاه توضیح داد: به نظر میرس//د با توجه به س//وابق مطلوب دول//ت یازدهم دامنه این تاشها در دولت دوازدهم با انتخاب حس//ن روحانی ادام//ه پیدا کند. انتخاب ایش//ان تصمیم شایس//تهای بود که باعث میش//ود سیاس//تگذاریهای صنعتی و فناوری برای ۴ سال دیگر ادامه پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.