از ایدهپردازان حمایت شود

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

علی ناصری، مخترع و ایدهپرداز درباره حمایتهای م//ورد نیاز ایدهپ//ردازان در دولت دوازدهم به گسترش صنعت گفت: در هی//چ جای دنیا رش//د فن//اوری بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست.

دولته//ا در بس//یاری از کش//ورها بودجههای پژوهشی برای تولیدکنندگان که ایدهها و محصوالت فناور دارند در نظر میگیرند ام//ا در کش//ور م//ا چنی//ن حمایت//ی از تولیدکننده نمیشود. امید است با انتخاب حس//ن روحانی به عنوان رییسجمهوری که خب//ر خوش//حالکنندهای ب//ود روند تولی//دات فن//اور و ایجاد عدالت بیش//تر شود.

ب//ه یقین اگر ش//خص دیگری به جای ایشان میآمد اوضاع برای فناوران بدتر میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.