پایش آنالین فاضالب در شهرک های صنعتی

معاون رییسجمهوری در آیین گشایش فاز دوم تصفیهخانه شهرک صنعتی رازی مطرح کرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ب//ا حضور معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری و ریی//س س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت کش//ور بهرهبرداری از تصفیهخانه صنعتی ش//هرک صنعتی رازی ب//ا اعتب//ار ۰۳۱ میلیارد ریال در شهرس//تان شهرضا آغاز شد. این تصفیهخانه در طول ۲۲ ماه و در زمینی به مساحت ۶ هکتار احداث شده است.

همزمان با گشایش مدول دوم تصفیهخانه فاضالب در ش//هرک صنعتی رازی (رنگسازان) سامانه پایش لحظهای این تصفیهخانه و تصفیهخانههای فاضالب «مورچهخورت» و «جی» نیز به بهرهبرداری رسید.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اصفهان، معصوم//ه ابت//کار در این آیی//ن با بی//ان اینکه این دویس//ت و بیس//ت و چهارمین تصفیهخانه صنعتی کشور است که به بهرهبرداری میرسد، گفت: ایجاد ای//ن تصفیهخانهها در دولت تدبی//ر و امید به دلیل توج//ه دولت به بحث محیطزیس//ت بهویژه موضوع آب، از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه مس//ئله آب در منطقه ش//هرضا از اهمیت بس//یاری برخ//وردار اس//ت، تاکید کرد: خوشبختانه با گشایش فاز دوم این تصفیهخانه گام بسیار مهمی در جهت حفاظت از منابع آب، تصفیه، جلوگی//ری از آلودگی آب و بازچرخانی و اس//تفاده دوباره از آب برداشته شد.

رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور افزود: خوشبختانه س//رعت ش//کلگیری تصفیهخانههای ش//هرکهای صنعتی بس//یار خوب ب//وده ولی باید با جدیت بیش//تری دنبال ش//ود و سازمان حفاظت محیطزیس//ت نیز کامل بر این امر نظارت میکند؛ ب//ه گونهای که تمامی پارامترهای مربوط به کیفیت پس//اب خروجی با اس//تفاده از س//امانه اندازهگیری آنالین کیفیت پس//اب خروجی متصل به اداره کل محیطزیس//ت استان مورد نظارت و کنترل سازمان است.

ابتکار افزود: پیگیر هس//تیم که این س//امانههای مانیتورین//گ آنالین در همه ش//هرکهای صنعتی کش//ور نیز نصب ش//ود تا بتوانیم کامل این شرایط را پایش کنیم.

رییس سازمان حفاظت محیطزیست برنامه رقابت «صنعت س//بز» که سالی یکبار و براساس فراخوان این س//ازمان برگزار میش//ود را یکی از برنامههای حمایتی و تش//ویقی این س//ازمان ن//ام برد و گفت: بر اس//اس این فراخوان، شاخصهایی برای صنایع سبز کش//ور تعریف میکنیم و واحدهای صنعتی و خدماتی میتوانند در این برنامه شرکت کنند.

وی ادام//ه داد: براس//اس رقابتی که در این برنامه میش//ود، واحدهای صنعت//ی با کم//ک نرمافزار و بدون دخالت دست ش//اخصبندی و راستیآزمایی میش//وند و در صورتی ک//ه این ش//اخصها تایید ش//وند، صنایع سبز برگزیده کش//ور سالی یکبار از س//وی این سازمان معرفی میش//وند و شرکتهای برتر این حوزه اجازه دارند تا یکس//ال از این عنوان در برنامههای تبلیغاتی استفاده کنند.

رییس س//ازمان حفاظ//ت محیطزیس//ت برنامه رقابتی صنعت س//بز را مش//وق بس//یار خوبی برای صنایع دانس//ت و خاطرنش//ان کرد: خوشبختانه در طول ۳سال گذش//ته که این برنامه در سطح کشور اجرا شده، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

وی ادام//ه داد: در الیح//ه جدیدی ک//ه دولت با عن//وان «الیحه ارزشافزوده» به مجلس فرس//تاده، موضوع «مالیات سبز» هم وارد شده است.

معاون رییسجمهوری مالیاتهای سبز را مالیات بر کاالها و خدماتی که آالیندگی دارند، معرفی کرد و افزود: بر این اساس، واحدهای صنعتی و خدماتی باید برای ارتقای سطح استانداردها و رفع آالیندگی کاالها و خدمات خود تالش کنند.

همای//ون توفیق//ی، مدی//ر بهداش//ت، ایمن//ی، محیطزیس//ت و ان//رژی س//ازمان نیز با بی//ان لزوم ایجاد واحدهای پیشتصفیه در ش//هرکهای دارای تصفیهخانه، توج//ه معاون رییسجمهوری و رییس س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت کش//ور را به لزوم هم//کاری ادارهه//ای کل حفاظ//ت محیطزیس//ت اس//تانها در نظ//ارت ب//ر تطاب//ق تخلی//ه فاضالب واحده//ای صنعتی به ش//بکه جمعآوری ش//هرک مطاب//ق پیوس//ت ش//ماره ٥ دفترچههای ق//رارداد معطوف کرد.

محمدجواد بگی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اصفه//ان نیز ضمن تحویل گزارش//ی، وضعیت تصفیهخانههای فاضالب در ح//ال مطالعه، اجرا و بهرهبرداری اس//تان را بیان کرد.

بگی افزود: خروجی پس//اب تصفیهخانه به عنوان آب صنعتی یا آب مصرفی فضای سبز به چرخه آب شهرکها برمیگردد.

وی اف//زود: همزم//ان ب//ا گش//ایش م//دول دوم تصفیهخان//ه فاض//الب در ش//هرک صنعت//ی رازی (رنگسازان) سامانه پایش لحظهای این تصفیهخانه و تصفیهخانههای فاضالب «مورچهخورت» و «جی» نیز به بهرهبرداری رسید.

پیگیر هستیم که این سامانههای مانیتورینگ

آنالین در همه شهرکهای صنعتی کشور نیز نصب شود تا بتوانیم کامل این شرایط را پایش کنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.