آغاز فصل جدیدی از واگذاری زمین صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ش//هرکهای صنعتی توانایی رف//ع محرومیته//ا و ایج//اد اشتغال را در حداقل زمان دارند مش//روط به اینکه ب//دون انجام مطالعات تخصصی بنگاه کوچک و متوسطی راهاندازی نشود و ما نیز در حوزه نوس//ازی تجهیزات در چارچ//وب سیاس//تهای اقتص//اد مقاومت//ی، آم//وزش رایگان، کمکهزینه شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، کمکهزینه طرحهای پژوهشی ...و حمای//ت خواهیم کرد تا کیفی//ت محصوالت داخلی افزایش و میزان واردات همچنان کاهش یابد. سیاس//تگذاری توس//عه صنعتی اس//تان آذربایجانش//رقی نیز حمایت از سرمایهگذاری در نقاط مختلف اس//تان به ویژه مناطق کمتر توسعهیافته است. بر این اس//اس، س//هم نقدی واگذاری حق انتفاع در شهرکهای تقاضامحور به ٥۲درصد و در ش//هرکهای صنعتی مناطق کمتر توسعهیافته تا ٥ درصد کاهش یافت. در نتیجه، این اقدام میزان واگذاری زمین در ش//هرک صنعتی ورزقان از ۲ هزار و ۰۰۳ متر مربع به بیش از ۰۳ هزار متر مربع در سال ٥9۳۱ افزایش یافت.

شهرک صنعتی ورزقان با ۲۶ هکتار زمین دراختیار و ۳۳ هکتار زمی//ن قابل واگذاری فرصت جدیدی از س//رمایهگذاری صنعتی را در ای//ن منطقه فراهم کرده اس//ت. درحالحاض//ر ۱۲قرارداد واگذاری زمین با سرمایهگذاران در شهرک صنعتی ورزقان بسته شده است و 4 واحد فعال در آن نیز از تمامی امکانات زیرساختی بهرهمند هستند. استقبال برای سرمایهگذاری در این شهرک از اواخر س//ال گذشته افزایش یافته و ش//اهد ورود سرمایهگذاران جدیدی برای فعالیت در این شهرک و ایجاد اشتغال هستیم.

دول//ت حمایته//ای وی//ژهای از س//رمایهگذاری در مناطق کمبرخ//وردار دارد و در این زمینه عالوهب//ر اعمال معافیتهای مالیات//ی ویژه در ش//هرک صنعت//ی ورزقان س//هم آورده اولیه س//رمایهگذاران برای واگذاری حق انتفاع تا ٥درصد کاهش داده میشود.

سیدمرتضی نیرومند اسکویی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی

آذربایجانشرقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.