اجرای 74 طرح عمرانی با اعتبار 360 میلیارد ریال

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس گفت: عملیات 74 طرح عمرانی در ش//هرکهای صنعتی این اس//تان در راس//تای توسعه و تکمیل زیرس//اختها در این شهرکها در مرحله اجراس//ت. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از فارس، ش//اهپور قنبری در بازدید از طرحهای عمرانی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با اشاره به اینکه استان فارس با ۱۶ شهرک صنعتی در زمینه تعداد شهرکهای صنعتی در حال واگذاری عنوان دوم کش//ور را به خود اختصاص داده اس//ت، اظهار کرد: گستردگی استان و وجود شهرکها و نواحی صنعتی در تمامی نقاط استان، نیازمند انجام حجم بس//یاری از پروژههای عمرانی است که این موضوع با توجه به درنظرگرفتن اولویتها و ضرورتهای موجود در ه//ر ش//هرک صنعتی اجرایی میش//ود. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان فارس گفت: این طرحها در بخشهای خدم//ات زیربنایی ش//امل آب، برق، گاز، مخاب//رات و همچنین توسعه زیرس//اختها شامل زیرسازی، آس//فالت، جدولگذاری، س//اخت بناها و س//اختمان، تصفیهخانه فاض//الب، مخزن آب و پیادهروس//ازی با اعتباری افزون بر ۰۶۳میلیارد ریال در مرحله اجراست. قنبری همچنین از پایان عملیات اجرایی و بهرهبرداری از 8۰۱ ط//رح عمرانی با اعتبار ۰۰۳میلیارد ریال در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی فارس در س//ال گذش//ته خب//ر داد وگفت: با بهرهبرداری از این طرحها تحول مناسبی در زیرساختها ایجاد شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس ب//ا تاکید بر لحاظ کردن کیفیت در اجرای طرحهای عمرانی در کنار توجه به سرعت در انجام پروژهها گفت: پروژههای عمرانی از مرحله ابتدا تا پایان ازسوی گروه مشاوران، ناظران عالی و مقیم در مراحل مختلف بررسی و نظارت کامل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.