انتصاب مدیران جدید صنایع معدنی، فلزی و غیرفلزی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت ب//ا صدور احکام//ی جداگانه میکائی//ل عظیم//ی را به س//مت مدیرکل دفت//ر صنایع معدنی فلزی و سیفاهلل امیری را به سمت مدیرکل دفتر صنایع معدنی غیرفل//زی منصوب ک//رد. محمدرضا نعمتزاده ای//ن احکام را با عنایت به تعهد و تجربه مدیران نامبرده و بنا بر پیش//نهاد معاون ام//ور معادن و صنای//ع معدنی صادر کرده اس//ت. وزیر صنعت، معدن وتجارت در متن حکم مدیرکل دفتر صنایع معدنی فلزی تصریح کرده اس//ت: «نظر به اهمیت بخش صنایع معدنی فلزی در اقتصاد کش//ور و جایگاه ویژه آن در اقتصاد مقاومتی، مقتضی اس//ت ضمن برنامهری//زی الزم برای رونق بخش//یدن و حداکثر بهرهب//رداری از صنایع موجود و آینده، حداکثر تالش خود را در زمینه ارتقای صنایع معدنی فلزی کشور معمول دارید. همچنین به موازات ایفای وظایف اصلی دفتر صنایع معدنی فلزی، اهتمام ویژه در رش//د کم//ی و کیفی تولیدات و محص//والت صنعتی و صادرات آنها با ارزشافزوده بیش//تر مورد انتظار اس//ت.» گفتنی اس//ت، مدیران کل نامبرده، پیش از این سرپرست دفاتر یادشده بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.