کد رهگیری برای قطعات پر مصرف

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل وماشینآالت ضمن اشاره به بهبود بازار قطعات یدکی معتقد اس//ت هر سال جریان بازار قطعات یدکی در آخرین ماه سال و همزمان با ورود به س//ال جدید، تغییر کرده و سطح فروش قطعات در بازار نس//بت به ماههای گذش//ته بهبود مییابد و امسال نیز همین امر شرایط بهتری را در بازار فروش قطعات ایجاد کرد این در حالی اس//ت که گزارش میدانی گس//ترش صنع//ت از خام//وش بودن ب//ازار حکایت دارد. س//ید مهدی کاظمی با اش//اره ب//ه امکان تغییر و افزای//ش قیمت قطعات یدکی در س//ال جدید معتقد اس//ت که تاکنون جز قطعاتی که به طور مقطعی در بازار کمیاب میشوند در سایر قطعات افزایش قیمتی رخ نداده است.

این در حالی اس//ت که در سال گذش//ته به دلیل افزایش عرضه و افت تقاضا، ش//اهد کاهش قیم//ت برخی از قطعات بودیم از این رو انتظار میرود در سال جدید با توجه به اوضاع کلی بازار تغییری در قیمتها وجود نداشته باشد.

کاظمی در ای//ن باره عنوان میکند احتمال عرضه قطعات کپی از سوی برخی فروش//ندگان لوازم یدکی در بازار وجود دارد بهطوری که این امر باعث ارجاع شکایتهای بسیاری به اتحادیه لوازم یدکی ش//ده است اما به نظر میرسد رکود بازار و کسادی فروش حتی در این بخش نیز تاثیر داشته بهطوری که فعاالن و فروش//ندگان قطعات در بازار لوازم یدکی مشکل اساسی بازار را افت فروش و کاهش تقاضا عنوان میکردند و معتقد بودند در این ش//رایط حتی بازار این قطعات نیز رونق زیادی ندارد.

بر اس//اس برنامهه//ای درنظر گرفته ش//ده در انجمنهای صنعت قطعه و رایزنیهای انجام ش//ده بین کارشناس//ان امر قرار است برای افزایش سهم قطعهسازان داخلی از بازار لوازم یدک//ی این معضل را پیگیری کنند زیرا بر اس//اس آنچه این انجمنها اعالم میکنند سهم قطعهسازان ایرانی از بازار لوازم یدکی تنها ۰۱ تا ۵۱درصد بوده و با برنامههای تدوین ش//ده قرار است به ۵۲درصد برسد.

کاظم//ی همچنین به نصب کد رهگی//ری بر روی قطعات پر مصرف اش//اره کرد و آن را اقدامی در جهت کاهش عرضه قطعات تقلبی دانس//ت؛ اینکه جلسات متعددی سال گذشته با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمای//ت مصرفکنندگان ...و برگ//زار و برنامههایی به منظور شناسنامهدار کردن قطعات و نصب کد رهگیری روی قطعات پر مصرف تدوین ش//د که این موضوع نیازمند تصویب هیات وزیران برای ابالغ به سازمان ملی استاندارد و گمرکات است. اج//رای این طرح، بهطورقطع موجب کاهش قطعات قاچاق و عرضه قطعات باکیفیت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.