امید قطعهسازان برای دستیابی به شرایط بهتر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آغاز س//ال جدید نویدبخش روزه//ای خوبی ب//رای صنعت و بهویژه قطعهس//ازی کش//ور خواه//د ب//ود چنانچ//ه انتظار میرود در س//ال ۶۹ تحوالت مطلوب//ی در ای//ن بخ//ش از صنعت کش//ور بهدس//ت آید. ازاینرو به آینده صنعت خودرو و قطعه ایران خوشبین هستیم چراکه زیرساختهایی که در این حوزه از صنعت فراهم شد ش//رایط بهتری در صنعت خودرو ایران را نوید میدهد. البته متغیرها و دلواپسیهای زیادی برای دستیابی به شرایط بهتر وجود دارد که بخش مهمی از آن به تاثیر مس//ائل سیاس//ی در اوضاع اقتصادی کش//ور بازمیگردد. بهطور عموم تحوالت سیاس//ی در جریان همکاریها و برنامههای اقتصادی کشور تاثیر زیادی دارد. امروز نداشتن ثبات اقتصادی یکی از موانع مهم برای برنامهریزیه//ای بلندمدت در بخشهای مختلف بهویژه س//رمایهگذاری و نیز ورود سرمایهگذاران خارجی در بخشهای صنعتی بهویژه خودروس//ازی و قطعهسازی است. همکاریها و مش//ارکتهای س//رمایهگذاری ک//ه در صنعت خودرو و قطعهس//ازی ش//کل گرفته زمانی به نتیجه مطلوب دس//ت مییابد ک//ه س//رمایهگذار خارجی احس//اس امنیت کن//د. ازاینرو ضروری اس//ت تضمینهای الزم ب//رای ورود س//رمایهگذاران خارجی در کشور فراهم شود و امید است در آینده نزدیک این مش//کالت برطرف شود. یکی از چالشهای دیگر صنعت قطعه، نداشتن برنامهریزی و معیاری دقیق برای امر تولید اس//ت و همین مس//ئله مانع بزرگی در مسیر رشد این صنعت بهوجود آورده اس//ت. تاکنون تمام برنامهریزیها و ظرفیتس//ازیها در این صنعت براس//اس معیار و تولیدات گذش//ته بوده و معیار و برنامه خاصی ب//رای وضعیت جدید مشخص نشده اس//ت. همچنین نقدینگی و پرداخت نکردن بهموقع مطالبات قطعهس//ازان از دیگ//ر موانع کنونی در این صنع//ت بوده که انتظار میرود در س//ال جدید این مش//کل قطعهس//ازان نیز رفع شود و از س//رگردانی که در این راستا ایجاد شده، رها شوند. در صنعت زمانی چرخه تولید مطلوب حرک//ت خواهد کرد که تولیدکننده ب//ا عرضه محصول خود برگش//ت سرمایه داش//ته باش//د در حالی که وضعیت امروز صنعت قطعه بهگونهای دیگر در حال حرکت است.

بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.