ایران‌ژاپن‌خاورمیانه‌در‌صنعت‌خودرو‌م‌یشود

کارشناسان‹در‹گف‹ت‹وگو‹با‹«گسترش‹صنعت»‹با‹اشاره‹به‹توانایی‹تولید‹قطعات‹ارزآور‹عنوان‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امی//د رضایی، فعال صنعت قطع//ه دراینباره به گس//ترش صنعت گفت: در تولید شیش//ه خودرو توانمندیهای//ی در بی//ن تولیدکنن//دگان داخلی وجود دارد ک//ه میتواند انتظارها را در این زمینه برآورده کند.

‹تولی/د‹قطعات/ی‹که‹توجی/ه‹اقتصادی‹ ‹ ندارند

او افزود: اگر بخواهیم اس//تانداردهای موجود در صنعت قطعه به اس//تانداردهای خاص بینالمللی برس//د نیازمند بهب//ود تجهیزات و ماش//ینآالت هس//تیم. برای نمونه کیفیت محصول برای تامین شیش//ه س//اندرو با آنچه برای تولید شیش//ههای خودروهای معمولی تولید میشود متفاوت خواهد ب//ود. همچنی//ن در قطعاتی مانند دس//ته س//یم، تولید س//یم و روکش آن که از جنس مس اس//ت ت//ا حدودی به لح//اظ اس//تانداردهای بینالمللی توانمندی در کش//ور وجود دارد. س//یم س//طوح مختلفی دارد و برای سیمهای دارای دامنه تحمل دمای باال نیاز به فناوری خاصی دارد.

ای//ن تولیدکننده قطعه ادامه داد: همین س//یم زمان//ی ک//ه دستهس//یم میش//ود ک//ه کانکتور، سرس//یم و قطعات دیگ//ر در آن قرار میگیرد که بهطور عم//ده قطعات وارداتی هس//تند علت این اس//ت که نهتنها در ایران بلکه در س//ایر کشورها نیز روند همینگونه اس//ت. ب//رای نمونه بهترین تولیدکنن//دگان کانکت//ور در دنیا بس//یار محدود هس//تند در نتیجه تمام کشورهای صنعتی در امر تولید خودرو آن را میخرند زیرا تولید آن توجیه اقتصادی ندارد.

ب//ازرس انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگ//ن نیرومحرک//ه و قطعهس//ازی کش//ور تصریح کرد: ای//ن قطعه اس//تانداردهای خاص خ//ود را دارد و خودروسازان بر اساس آن اس//تانداردها، کانکتور را تعری//ف کردهاند، اگر ه//ر صنعتگری بخواهد از ابتدا تمام استانداردها را دنبال و با سرمایهگذاری سنگین تولید کند، منطقی به نظر نمیرسد.

او گفت: برخی از قطعات نیاز به س//رمایهگذاری دوباره ندارند زیرا محدود بوده و قیمت آنها نیز به شکل بینالمللی تعیین میشود.

‹رو‹شه/ای‹ دس/تیابی‹ ب/ه‹ قطع/ات‹ ‹ ها ‹یتک

رضای//ی درب//اره قطعاتی ک//ه ارزشاف//زوده به همراه دارند نیز اظه//ار کرد: قطعاتی ک//ه ارزشاف//زوده داش//ته و ب//رای کش//ور ارزآوری دارن//د و حتی گاهی در سیاس//تهای دول//ت نی//ز دی//ده میشود، قطعات دانشبنیان هستند. رفرنسه//ای ای//ن قطع//ات در دنی//ا برای رس//یدن ب//ه فن//اوری محدود اس//ت و برای دس//تیابی به آن دو راه وج//ود دارد؛ نخس//ت اینکه در داخل س//رمایهگذاری کالنی برای آن انجام ش//ود و به ش//کل بوم//ی صاحب این دانش ش//ویم ک//ه در اینج//ا ارتباط صنعت و دانش//گاه بس//یار با اهمیت خواه//د بود زی//را فناوری اس//ت که بهسادگی قابلدستیابی نیست.

وی در ادام//ه عن//وان کرد: در ای//ن محصوالت رشتههای الکترونیک، مکانیک، آیتی و مخابرات دخال//ت دارند که تمام ای//ن امور در کنار یکدیگر قطعات هایتک را تش//کیل میدهند. برای نمونه میتوان به سیس//تم ایسییو(UCE) در خودرو اشاره کرد که به کامپیوتر خودرو معروف است.

او گف//ت: ای//ن نوع قطع//ات ج//زو محصوالتی هس//تند که در دنیا رفرنسهای اصلی آن به بیش از ۵ تا ۶ مورد نمیرس//د شرکتهایی که صاحب فناوری هستند و ایدههای نو دارند. این شرکتها در ش//کل کالن صاحب دانش بوده و آنچه به آنها سفارش داده میشود، توانایی تولیدش را دارند.

مدیرعامل شرکت آذین الکترونیک پیشرو اشاره کرد: البته زمانی است که کشوری در حد بومی و انتظار خود آن را توسعه میدهد و در این صورت میتوان به ۰۰۴ شرکت و در برخی قطعات حتی به بی//ش از یک هزار رفرنس رس//ید. برای نمونه مجموع//های مانند تویوتاموتورز هر موتوری که به آنها سفارش داده شود قادر به تولید آن هستند و یک موتورس//از مانند مگاموتور در حد محصوالتی چ//ون پراید و تیبا کار را پی//ش میبرد. درنتیجه ش//رکتی در ح//د انتظارهای بینالملل//ی فعالیت دارد و شرکت دیگری بر اساس انتظارهای داخلی تولید میکند.

او اف//زود: تویوتاموت//ورز س//رمایهگذاری کالن داش//ته و دانش طراحی موت//ور را در اختیار دارد درنتیجه وس//عت فعالیت او بینالمللی بوده و تنها براس//اس نیاز داخل خود س//رمایهگذاری نداشته است.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در ادامه تاکید کرد: در قطعات هایتک مصرفکننده بهدنبال نش//ان (برند)های معتبر اس//ت درنتیجه تولید برخ//ی قطعات تنها ب//رای بازار داخ//ل خواهد بود بنابرای//ن باید دید در ای//ن بخش به لحاظ اقتصادی س//رمایهگذاری منطقی اس//ت و ارزانت//ر از واردات خواهد بود یا خی//ر؟ البته تحلیلهای اقتصادی نیز باید در کنار مطالب بیاید.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه در ادامه افزود: بههرح//ال بخش قابلتوجهای از محصوالت نیازمند س//اخت داخل هس//تند و س//اخت داخ//ل نیز چند مرحله دارد؛ نخست دراختیار داشتن دانش طراحی که پس از مدتی ش//ما را ق//ادر میکند تغیی//رات الزم را در ادامه ساخت داش//ته باشید. دیگری س//اخت داخل تنها بر اس//اس قطعه موجود اس//ت که هم//ان کپیرایت خواهد بود. ‹‹قطعاتی‹باارزش‹افزوده‹باال

رضایی به انواع کپیکاری در تولید محصوالت اش//اره ک//رد و گفت: اگر یک سلسله از قطعات کپی شوند پاسخگو خواهد بود زیرا مصرف عمومی دارن//د و تغییرات زیادی در مدلهای خودرویی آنها وجود ندارد. اما برخی از قطع//ات بنا بر نیاز تغییر میکنند و باید در آن صاحب دانش شد در غیراین صورت قادر به تغییر آنه//ا نخواهید بود مانند باتری ک//ه باوجود تولید داخل نیاز به توس//عه و کار زی//ادی دارد. درواقع ت//وان داخلی وج//ود دارد و تولیدکنندگان داخل روی آن کار کردهاند و ظرفیت داخل نیز پاسخگو اس//ت اما همچنان حجم زیادی واردات برای آن وجود دارد. چرا؟ به دلیل بحثهای کیفی، قیمتی و تنوعی. ی//ا در امر تولید لنتترمز، توانمندی در کش//ور وجود دارد که حتی صادرات نیز خواهند داش//ت و در بازاره//ای بینالملل//ی حرفی برای گفت//ن دارند اما وقت//ی اس//تانداردها تا حدودی تغیی//ر میکند و بحث تی//راژ پیش میآید نیاز به سرمایهگذاری بیشتری خواهد بود.

او تاکید کرد: بنابراین در بخشی ظرفیت مطرح اس//ت و درجایی دیگر کیفی//ت محصول. ازاینرو میبینی//م که برخی قطع//ات ارزشافزوده زیادی به همراه دارن//د؛ قطعاتی که ارزش مواد اولیه آن ۰۲ تا ۰۳درصد اس//ت و برنام//ه و طراحی بعدی آن بی//ن ۰۷ ت//ا ۰8درصد ارزشاف//زوده بهدنبال خ//ود دارد. ازای//نرو هران//دازه روی این بخش از قطعات در کشور سرمایهگذاری شود برد کردهایم. همانطور که در باال اشاره شد دو راه وجود دارد؛ یا در داخل از صفر به دانش موردنظر دست یابیم ک//ه زمان زیادی نیاز دارد و باید دانش//گاهها وارد ش//وند و صنعت از آن حمای//ت کند؛ یا از راههای میانبری استفاده شود که یکی از آنها کاری است که خودروسازان امروز در حال انجام آن هستند.

از ای//نرو هن//گام انعق//اد قرارداده//ا ب//ا طرف خارجی عنوان میش//ود س//ازندگان خ//ود را به قطعهس//ازان ایرانی مرتبط کنن//د که این بهترین راه داخلیسازی قطعات خودرویی به همراه انتقال فناوری است.

این فعال صنعت قطعه به فعالیتهای نخس//ت شرکتهای بزرگ قطعهس//ازی بینالمللی اشاره کرد و گفت: خودروس//از بزرگ//ی مانند تویوتا در ابتدای راه با کپیرایت فعالیت خود را آغاز کرد و بهمرور با سرمایهگذاری به جایگاه امروز دست یافت.

او اف//زود: برای ورود ب//ه مباحث دانشبنی//ان منع//ی وج//ود ن//دارد بهش//رط آنک//ه آموزشه//ا و تخصصها هدفمند باش//ند. بنابراین س//رمایهگذاری ب//رای طرحهای//ی که تنه//ا در حد نمونهس//ازی باقی میمانن//د ب//رای صنع//ت و تولی//د آسیبرسان خواهد بود.

برای نمونه ممکن است خودرویی برقی ب//ا س//رمایهگذاری دریکی از دانش//گاهها ساخته ش//ود که دومی ن//دارد و تنها با ی//ک نمونه پروژه پای//ان مییابد اما گاهی ب//ا همکاری و همراه//ی دولت، صنعت و دانش//گاه و نیز با س//رمایهگذاری مناس//ب خط تولی//دی راهان//دازی میش//ود ک//ه فعالیتهای پژوهش//ی تنها با یک نمونه پایان نگیرد زیرا باقی ماندن در یک نمونه مطالعاتی هدررفت س//رمایه، زمان و انرژی اس//ت درحالیکه خروجی به همراه ندارد.

ب//ازرس انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگ//ن نیرومحرک//ه و قطعهس//ازی کش//ور تاکی//د کرد: امروز ترجیح تولیدکنندگان س//رمایهگذاری روی محصوالتی اس//ت که دارای ارزشاف//زوده باالیی باش//ند زیرا با این کار نهتنها صنعت مادری مانند صنعت خودرو رشد خواهد کرد بلکه سایر صنایع نیز رش//د میکنند و چهبس//ا این صنعت میتواند راهگش//ای دانش علمی کشور نیز باشد اما تحقق این امر مس//تلزم کار گروهی است. امروز با ورود خودروه//ای جدید و خودروس//ازان بینالمللی و ت//الش برای انعقاد قراردادهای هوش//مند این راه بازتر شده و ضروری است از فرصت بهدست آمده بیشترین بهرهبرداری را داشت.

رضایی در پایان به آرای کارشناسان بینالمللی صنعت خودرو درباره وضعیت صنعت ایران اشاره کرد و گفت: تحلیل بسیاری از کارشناسان اروپایی پس از دیدن بازار ایران، توانمندی کش//ور اس//ت به طوری ک//ه آنها معتقدند ای//ران میتواند ژاپن خاورمیانه باش//د بهشرط آنکه نقش//ه راه در یک سیاس//تگذاری کالن رصد شود. ازاینرو سیاست صنعت خودرو و قطعه کش//ور ب//رای افق ۴۰۴۱ اغراقآمیز نبوده و در برخی برنامهها پیش//گام در برخی دیگر عقب بوده و در برخی از آنها همگام با برنامهریزیها حرکت میکنیم.

‹تولید‹قطعات‹خودروهای‹روز‹دنیا ‹

بهرام طیبی، یکی از فعاالن صنعت قطعه درباره قطع//ات ارزآور نی//ز به گس//ترش صنع//ت گفت: نخست باید ارزیابی کرد خودروهایی که در کشور تولید میش//ود در خارج از کشور نیز تولید دارند یا خیر؟ امروز بس//یاری از مدلهایی که در کشور تولید میشود خارج از مرزهای ایران تولید ندارد.

وی افزود: بنابراین دراینباره باید خودروس//ازان به س//مت تولی//د خودروهایی حرک//ت کنند که روزآمد هس//تند و در س//ایر کش//ورها تردد دارند برای نمونه امروز در آلمان بنز تولید میش//ود که در بیشتر کشورها در رفتوآمد است.

مدیرعامل شرکت پل آس//ترا صنعت ادامه داد: قطعهس//ازان ایرانی باید به دنب//ال تولید قطعات خودروهایی باشند که مصرف عمومی دارند مانند تویوتا، هیوندا، کی//ا و.... . بهاینترتیب تولیدکنن//دگان میتوانند بخش//ی از قطعات این خودروهایی که مش//تری بینالمللی دارد را تولید و تامین کنند.

این فع//ال صنعت قطع//ه ادامه داد: درحالیکه در بین قطعهسازان داخلی، تولیدکنندگان بسیار نادری هستند که قطعات خود را به کش//ورهای اروپایی صادر میکنند، آمار دراینباره بس//یار ناچیز است.

طیب//ی به نق//ش دولت ب//رای رونق صنعت اش//اره کرد و گفت: بسیاری از موان//ع در این راه ب//ا کمک و حمایت دولت از بین خواهد رفت.

همواره این پرس/ش مطرح میشود، قطعاتی که در س/اخت آنها به خودکفایی صددرصدی برسیم و به دنبال آن صادرات در صنعت قطعه رونق بگیرد کدام قطعات هستند؟ ایران برای آنکه از صنعت قطعه ارزآوری داش/ته باشد باید در برخی اقالم جدی که بازار جهانی مطلوبی در اختیار دارند سرمایهگذاری و تولید داشته باشد چراکه ارزشافزوده در این بخش است اما با این وجود این پرس/ش مطرح میشود که امروز توانمندی و ظرفیت صنعت قطعه کشور در تولید و خودکفایی کدام قطعات است؟

برای موفق شدن درامد صادارت صنعت

کشور باید به سمت تولید محصوالتی بروند که ارزش افزوده

بیشتری دارد

امید رضایی قطعاتی که ارزشافزوده داشته و برای کشور ارزآوری دارند قطعات دانشبنیان هستند

بهرام طیبی قطعهسازان ایرانی باید به دنبال تولید قطعات خودروهایی باشند که مصرف

عمومی دارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.