5راهکارکلیدیصنعتگران بهدولتدوازدهم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

پیروزی حس//ن روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاس//تجمهوری ب//ا واکنش مثبت جامع//ه بهویژه اهالی صنعت روبرو شده و پیشبینیهای «گسترش صنعت» مبنی بر واکنشهای مثبت بازار در واکنش به انتخاب حس//ن روحانی محقق ش//ده است. آنچه موجب خوش//حالی صنعتگران ش//ده امی//د به رفع مشکالت و پیگیری مطالبات آنها در دولت دوازدهم با ریاست حس//ن روحانی است. در 4سال گذشته با اقدامات انجام ش//ده موانع بزرگ تولید برطرف و تا حدودی مسیر برای حرکت به سمت پیشرفت هموار ش//ده اس//ت با وجود این موانعی از قبیل مشکالت بانکی، اجرا نشدن کامل قانونهای حمایتی همچون قان//ون رفع موان//ع تولید، بهبود محیط کس//بوکار و...، اج//را نش//دن دقیق اص//ل44 قانون اساس//ی، جلوگیری از فساد و رانت گسترده در کشور، مبارزه با قاچاق، تحریک تقاضا در بازار ...و هنوز پابرجاست. صنعتگران معتقدند در موضوعات گفته ش//ده دولت یازده//م اقداماتی انجام داده ام//ا در دولت دوازدهم باید گامهای جدیتری برداشت تا برنامههای انجام ش//ده تکمیل و موانع اساس//ی برطرف شود. در این مس//یر نیز تدوین برنام//ه اس//تراتژی بلندمدت در بخش صنعت برای روش//ن ش//دن افق 4ساله کشور ب//رای صنعتگ//ران از مهمترین ضرورتهایی اس//ت ک//ه صنعتگران بر آن تاکید دارند. در همین راس//تا «گس//ترش صنعت» در گفتوگو ب//ا صنعتگران به بررس//ی انتظارات آنها از دولت دوازدهم به ریاس//ت حس//ن روحانی پرداخته اس//ت. عضو کنفدراسیون صنع//ت و عضو اتاق بازرگانی ای//ران در گفتوگو با «گسترش صنعت» ضمن ابراز خوشحالی صنعتگران از انتخ//اب مردم ب//رای پیروزی حس//ن روحانی در انتخابات گفت: «عمده مسائلی که صنعتگران با آن روبرو هستند به ضعف در بازار برمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.