تداوم تدبیر و امید زمینه ساز توسعه صنعت قطعه

درگفتوگوی«گسترشصنعت»بافعاالنصنعتقطعهمطرحشد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

شور و شوق دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران اس//المی به پایان رسید و دولت دوازدهم سکاندار ادامه برنامههای تدوین ش//ده دولت یازدهم خواهد بود. ازاینرو «گسترش صنعت» گفتوگویی با برخی فعاالن صنع//ت قطعه درباره انتظارات آنه//ا از دولت دوازدهم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.