توفیق و ناکامیهای وزیر نیرو از زبان خودش

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

وزارت نیرو در دولت یازدهم گامهای مثبتی برداش//ت که میتوان به آب و برقرس//انی روس//تایی، احیای دریاچه ارومیه، توس//عه انرژیهای تجدیدپذیر و اموری از این قبیل اش//اره کرد اما با وجود این، بیم و امیدهایی در این وزارتخانه در طول دولت تدبیر وامید موج میزد. چیتچی//ان درب//اره ای//ن موضوع که در این دولت عالقهمند به تکمیل کدام پروژه ناتمام دوره وزارت خود بوده به ایس//نا گفت: بیش//ک بزرگترین دس//تاورد وزارت نیرو در این دولت خدماترس//انی به روستاییان بوده و گرچه اقدامات خوبی در این میان انجام شد اما به لحاظ انسانی اندوهگین این مسئله هستم که هنوز روستاهایی در کشور از نعمت آب و برق محرومند، عالقه قلبی من این بود که تاکنون تمام

روستاییان آب و برق داشته باشند، با این حال امیدوارم دولت دوازدهم به این مسئله توجه جدی داشته باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.