افزایش قدرت چانهزنی خودروسازان

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گس//ترش و فراگیری ش//بکههای اجتماع//ی در جامعه، در فضای سیاس//ی دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//ت جمهوری تاثیر چشمگیری گذاشته و پای سیاسیون را به عرصه شبکههای اجتماعی باز کردهاست. در این مجال به انعکاس دیدگاه آنها در شبکههای اجتماعی می پردازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.