5 راهکارکلیدی صنعتگران به دولت دوازدهم

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

پی/روزی حس/ن روحان/ی در دوازدهمی/ن انتخاب/ات ریاستجمهوری با واکنش مثبت جامعه بهویژه اهال/ی صنعت مواج/ه ش/ده و پیشبینیهای گس/ترش صنعت مبنی ب/ر واکنشهای مثبت ب/ازار در واکن/ش ب/ه انتخاب حس/ن روحانی محقق ش/ده اس/ت. آنچه موجب خوش/حالی صنعتگ/ران ش/ده امید ب/ه رفع مش/کالت و

س/ید محم/د حس/ن س/یدزاده:

پیگی/ری مطالب/ات آنها در دول/ت دوازدهم با ریاست حسن روحانی است. در 4سال گذشته ب/ا اقدامات انج/ام ش/ده موانع ب/زرگ تولید برط/رف و تا حدودی مس/یر ب/رای حرکت به سمت پیشرفت هموار شده است. با وجود این موانعی از قبیل مش/کالت بانکی، اجرا نش/دن کام/ل قانونهای حمایتی همچ/ون قانون رفع موانع تولید، بهبود محیط کسبوکار و...، اجرا نشدن دقیق اصل44 قانون اساسی، جلوگیری از فس/اد و رانت گس/ترده در کش/ور، مبارزه ب/ا قاچ/اق، تحریک تقاض/ا در ب/ازار ...و هنوز پابرجاست.

صنعتگران معتقدند در موضوعات گفته شده دولت یازدهم اقداماتی انجام داده اما در دولت دوازده/م باید گامهای جدیتری برداش/ت تا برنامههای انجام ش/ده تکمیل و موانع اساسی برطرف ش/ود. در این مس/یر نیز تدوین برنامه اس/تراتژی بلندم/دت در بخ/ش صنعت برای روش/ن ش/دن اف/ق چهارس/اله کش/ور برای صنعتگران از مهمترین ضرورتهایی است که صنعتگران بر آن تاکید دارند. در همین راس/تا گس/ترش صنعت در گفتوگو با صنعتگران به بررس/ی انتظارات آنه/ا از دول/ت دوازدهم به ریاست حسن روحانی پرداخته است.

نص//راهلل محمدحس//ین ف//الح، عض//و کنفدراس//یون صنعت و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش صنعت ضمن ابراز خوش//حالی صنعتگران از انتخاب مردم برای پیروزی حس//ن روحان//ی در انتخابات گفت: «عمده مس//ائلی که صنعتگران با آن مواجه هس//تند به ضعف در بازار برمیگردد گرچه بخش بزرگی از مش//کالت را تامین مالی تشکیل میدهد اما مش//کل اصلی ضعیف بودن بازار اس//ت که مانع رونق ش//ده است. صنایع کشور به طور طبیعی دو بازار داخلی و صادراتی دارند. بازار داخلی به شیوههای مختل//ف میتوان//د تقوی//ت ش//ود. البت//ه راهکارهای پیچیدهای هم طراحی ش//ده اما باید به آنها عمل شود ازجمل//ه پولی ک//ه بهعنوان یارانه دولت متعهد ش//ده تامین کند. به جای پخش و بیاثر ش//دن در جامعه به نوعی بازار داخلی به وجود بیاورد. بهطور طبیعی چون رقم یارانه به صورت مشخص در حدی نیست که برای کاالهای واس//طهای و سرمایهای بازار ایجاد کند باید بر کاالهای مصرفی تمرکز کرد. برای این راهکار نیز الزم اس//ت تا منابع یاران//ه در بخشهای کوچک جامعه انباش//ته شود بهطور مثال در تعاونی کارخانهها و ادارهها تجمیع شود تا رقم آن معنادار ش//ود. در چنین شرایطی کارگر به ج//ای خرید چند پارچه میتواند از طریق آن تعاون//ی کاالهای بزرگت//ر را خریداری کند. از س//وی دیگر اگر بدهیهای دولت تقس//یمبندی شود و بخش//ی از بدهیه//ا که قابلیت عرض//ه در بازار دارند را به صورت اوراق به بازار تزریق کنند تاحدودی مش//کل تقاضا برطرف خواهد ش//د. البته بخشی از اوراق خزانه به این ش//کل قابلیت خرید و فروش در بازار را دارند اما رقم آن در حد ایجاد تقاضا نیس//ت و بخش بیشتری از بدهیها باید به بازار وارد ش//ود. هزینههای تولید مقوله دیگری اس//ت ک//ه میتواند به رونق ب//ازار کمک کند. کاهش هزینهها ش//یوههای مختلفی دارد که مهمترین آن بهبود فضای کسب و کار است که اینکار نیز با رفع مجوزهای غیرضروری و تعدیل قوانین انجام میشود.

علیرض//ا حائری، عضو انجم//ن متخصصان صنایع نس//اجی ایران در گفتوگو با گسترش صنع//ت درباره انتظ//ارات صنعتگران از دولت دوازده//م گف//ت: «مهمترین دغدغ//ه نه تنها صنعتگران بلکه کل س//اختار اقتصادی کشور مب//ارزه با فس//اد در زمین//ه اداری و اقتصادی است. تحقق شعارهایی همچون افزایش تولید، رش//د اقتصادی، توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی، ایجاد اش//تغال پای//دار، افزایش درآمدهای س//رانه مردم و ایجاد رونق اقتصادی ...و در بس//تری سالم محقق خواهد شد. تا زمانی که دستگاه اقتصادی درگیر فساد باشد انگیزه تولید و کار در کش//ور وجود ندارد. بنابراین مهمترین خواس//ته صنعتگران از دولت دوازدهم این اس//ت که با فس//اد در هر ردهای و با هر نس//بتی با ارکان قدرت مبارزه شود. شنیدن حقوقهای نجومی، بس//یاری از تولیدکنندگان و کارگران را دلس//رد کرد بنابراین مبارزه قاطع با چنین فس//ادهایی عالوه بر حفظ منابع مالی و تزریق آن به بخشهای مختلف اقتص//ادی از نظر روحی نیز جامعه را نس//بت به فعالیت اقتصادی امیدوار میکند. از س//وی دیگر به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت پروانههایی برای احداث واحد صنعتی صادر شده که هیچگاه ماش//ینآالت خط تولید در آنها نصب نشده و در برخی موارد حتی دیوار س//وله نیز احداث نشده اس//ت اما تسهیالت ارزی و ریالی برای ایجاد این واحدها دریافت ش//ده و معلوم نیس//ت که این تس//هیالت چگونه و کجا هزینه ش//ده است. به همین دالیل است که مطالبات معوق سیس//تم بانکی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و بانکها قادر به ارائه تسهیالت جدید نیس//تند و گاهی در آستانه مش//کالت مالی قرار دارند. به گفته مس//ئوالن س//تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، س//االنه بیش از ۳میلیارد دالر کاالی قاچاق فقط ازطریق گمرکات رس//می کشور به داخل وارد میش//ود. بدون شک مبارزه ب//ا قاچاق کاال کش//ور میتواند کمک موثری به اش//تغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی کند.»

صنعتگران معتقدند در بخش حمایت از تولید دولت یازدهم اقدامات موثری انجام داده اما در دولت دوازدهم باید گامهای جدی تری برای تکمیل برنامههای انجام شده بر داشته

شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.