تبیین‹نقش‹مهم‹ف‹نبازار‹در‹تحقق‹تولید‹و‹اشتغال‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با برگزاری نخس//تین جلس//ه ش//ورای راهبری فنب//ازار منطق//های فارس در س//ال ۱396 ضمن تبیی//ن نقش اثرگذار فنبازاره//ا بر تحقق «اقتصاد مقاومت//ی؛ تولی//د، اش//تغال»، برنامههای امس//ال فنبازار برای تحقق این هدف مهم تصویب شد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت در استان ف//ارس، در ای//ن جلس//ه که ب//ه ریاس//ت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس//عه منابع انس//انی اس//تاندار فارس و با حضور مسئوالن و نمایندگان دس//تگاههای اجرایی، تشکلهای صنعتی و بخش خصوصی و نیز نمایندگان بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری برگزار ش//د ضمن بررسی عملکرد سال 95 فنب//ازار منطقهای فارس، برنامههای امس//ال فنبازار مطرح شد و به تصویب رسید.

ش//اهپور قنبری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس و دبیر ش//ورای فنب//ازار منطقهای فارس در این جلس//ه با اشاره به کسب عنوان دوم فنبازار منطقهای فارس در س//ال گذش//ته گفت: امس//ال نیز برنامههای مختلفی با محوریت تحقق «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» اجرایی میشود.

قنبری با بیان اینکه با استقرار فنبازار منطقهای فارس در مرکز خدمات کسبوکار شهرک صنعتی ش//یراز زمینه بهرهمن//دی صنایع مس//تقر در این ش//هرک صنعتی از ظرفیتها و خدم//ات فنبازار فراهم ش//ده اس//ت، گفت: با افزای//ش تعامالت و ارتق//ای همکاریها بین فنب//ازار منطقهای فارس و واحدهای صنعتی، بس//تر مناس//بی برای عرضه و معرف//ی خدمات و محصوالت فناور فراهم ش//ده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس با اش//اره به فعالیتهای فنب//ازار فارس در بخشه//ای مختلف گفت: از مهمترین فعالیتهای ای//ن فنبازار شناس//ایی، پایش و استانداردس//ازی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی است که در این زمینه با برگزاری جلسه با صنایع و حضور و بازدید، در واحدهای صنعتی بی//ش از ۰۰۲ مورد تقاضای فناوری واحدهای صنعتی احصا شده است. قنبری شبکهسازی و ایجاد تعامل با دستگاههای اجرایی به منظور کمک به تجاریسازی ایدهها و اختراعها را از دیگر برنامههای فنبازار منطقهای اس//تان فارس اعالم ک//رد و گف//ت: در این زمینه ۴ایده ش//امل اس//تفاده از پردازش تصوی//ری در صنایع، افزایش خواص مکانیکی لولههای PVC از طریق فناوری نانو، افزایش ماندگاری عرقیات به روش پالس//ما و استفاده از فناوری نانو در صنایع رنگرزی به مرحله تجاریسازی رسیده و تعدادی از ایدههای دیگر نیز در مرحله تجاریسازی است.

وی تصری//ح کرد: دورهه//ای آموزش//ی رایگان تجاریس//ازی ایدهها و اختراعها و نیز آش//نایی با تس//هیالت برای ش//رکتهای دانشبنیان و فناور از ط//رف فنبازار منطقهای فارس پیوس//ته برگزار میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس در ادامه با اش//اره به حمایتهای فنبازار در زمینه دریاف//ت مجوز برای واحده//ای دانشبنیان گفت: در ای//ن زمینه تاکنون 7ش//رکت موفق به گرفتن این مجوز ش//دهاند و ۴ ش//رکت نی//ز در حال طی مراحل دریافت مجوز دانشبنیان هستند تا بتوانند از مش//وقها و مزای//ای موج//ود ب//رای واحدهای دانشبنیان بهره بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.