اثرگذاری نهادهای توسعهای بر رشد کنسرسیومهای صادراتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دومی//ن نشس//ت تخصص//ی کنسرس//یومهای صادراتی خوشههای همسان سنگ کشور با حضور نمایندگان 8 استان دارای خوش//ه صنعتی س//نگ در محل شرکت شهرکهای صنعت//ی تهران برگزار ش//د. محمدرض//ا قاهریبدر، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در این نشست که با هدف همکاری اعضای کنسرسیومهای صادراتی خوشههای سنگ کش//ور برگزار شد، دیدگاههای خود در زمینه توسعه کنسرسیومهای صادراتی و برنامههای پی//ش رو را بی//ان کرد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان تهران با تاکید بر نقش سازمانها و نهادهای توسعهای در رشد خوش//ههای کسبوکار و اهمیت جایگاه کنسرس//یومهای صادراتی و توسعه آنها گفت: فراهم کردن ملزوم//ات نرماف//زاری، تمرک//ز در حوزه افزای//ش صادرات، استفاده از ظرفیتهای کشورهای صاحبسبک و همچنین نهادها و سازمانهای مرتبط داخلی و خارجی بر این صنعت تاثیرگذار اس//ت. قاهریبدر تصریح ک//رد: حمایت از صنایع کوچک و اجرای برنامههایی ک//ه کمک به رفع گلوگاههای صنع//ت باش//د از مهمترین موضوعات مورد توجه ش//رکت شهرکهای صنعتی استان تهران است.

‹تدوین‹برنام ‹ههای‹عملیاتی‹ ‹

در ادامه این نشست، غالمرضا سلیمانی، عضو هیاتمدیره و مع//اون صنای//ع کوچ//ک س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران با بیان تجربههای موفق کس//ب شده، نقش س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و نهادهای توسعهای در رشد کنسرسیومهای صادراتی و اهمیت جایگاه آنها در مناطق مختلف کشور و توسعه آنها را بیان کرد و آخرین وضعیت کنسرس//یومها و لزوم تدوین برنامههای عملیاتی و ارائه طرحهای مشخص در سطح ملی با تعیین کش//ورهای مورد توافق ب//رای ورود به بازار آنها را تش//ریح کرد. دبیر انجمن س//نگ ایران، معاونان و مدیران صنای//ع کوچک، عامالن توس//عه خوش//ه و کنسرس//یومها و خب//رگان ای//ن ح//وزه از اس//تانهای آذربایجانش//رقی، اصفه//ان، تهران، فارس، قم، لرس//تان، مرکزی و یزد نیز در بخشه//ای مختلفی از این نشس//ت دیدگاهها و تجربههای خود درباره مسائل و مشکالت پیش روی صادرات و تشکیل کنسرس//یومهای صادراتی و تداوم فعالیتهای آنها را تبادل کردند. در پایان این نشس//ت مقرر شد امکانات و تسهیالت حمایتی الزم در حوزههای مطالعات توس//عه بازار، آموزشی، فنی و اجرایی در قبال ارائه طرحهای منس//جم و برنامههای عملیاتی مدون دراختیار تمامی کنسرسیومهای کشور قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.