پیوند تولید و تجارت با استقرار گمرک در شهرک صنعتی

به‹بهانه‹راه‹اندازی‹دفتر‹ارزیابی‹گمرک‹در‹شهرک‹صنعتی‹شاهرود‹بررسی‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دفتر ارزیابی گمرک در شهرک صنعتی شاهرود در اس//تان س//منان گش//ایش یافت و آغاز به کار ک//رد. پی//ش از این نی//ز گمرک ش//هرک صنعتی خیام در اس//تان خراس//ان رضوی اس//تقرار یافته بود. کارشناس//ان معتقدند راهاندازی دفاتر ارزیابی گمرک بر ش//هرکهای صنعتی در ثبت اظهارنامه گمرکی، کاهش هزینههای ورود مواد اولیه و خروج محصوالت تولیدی تاثیرگذار است.

با این حال نیاز است در شهرکهای صنعتی که نزدیک به خطوط راهآهن هستند و میزان صادرات زیادی دارند، زیرساختهای فناوری مناسب برای استقرار گمرک نیز ایجاد شود تا بهعنوان پل پیوند تولید و تجارت و حلقه تکمیلی این ظرفیتها عمل کند.

این در حالی اس//ت که این شهرکهای صنعتی نزدیک یا متصل به خطوط راهآهن امکان تبدیل به بندر خش//ک را نیز دارد. بندر خشک به گمرکاتی گفت//ه میش//ود ک//ه ورود و خ//روج محمولهها از طریق خطوط راهآهن انجام میش//ود و جابهجایی کانتینرها مانند گمرکات بندری است.

استقرار واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعت//ی مش//مول معافیتهای مختلف//ی ازجمله معافی//ت گمرکی واردات ماش//ینآالت خط تولید میشود.

‹بهر ‹هوری‹صنایع‹در‹امور‹گمرکی ‹

محمدرض//ا صادق//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان س//منان به گسترش صنع//ت گفت: احداث دفتر گمرک در شهرس//تان شاهرود، به افزایش صادرات محصوالت این منطقه کمک خواهد کرد. صدور مجوز برای صادرات کاال، ترخیص کاال و نظ//ارت بر حملونقل و جابهجایی آن از اس//تان س//منان از مهمتری//ن وظایف اداره گمرک است.

صادقی تاکید کرد: ش//رق اس//تان سمنان دارای ظرفیتهای بس//یار خوب صادرات است و تاسیس ای//ن دفت//ر میتوان//د از هزین//ه این ش//رکتها، رفتوآمده//ای غیرض//روری ب//ه مرکز اس//تان و همچنی//ن منتظ//ر ماندن ب//رای دریافت پاس//خ مطالبات بکاهد.

به گفته مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان س//منان، خدمات ارزیابی وی//ژه صادرات گمرک ش//اهرود ش//رایط صادرات را آسان میکند.

‹تمرکز‹خدمات‹گمرکی‹در‹ ‹ شرق‹تهران

علی صادقی، فرماندار پاکدشت نیز کمربن//دی در ح//ال اح//داث را یکی از بس//ترهای مناس//ب برای استقرار گمرک در ش//هرک صنعتی خوارزمی و پاس//خگویی ب//ه نی//از صنعتگ//ران ش//رق اس//تان تهران در شهرکهای عباسآب//اد، پایتخ//ت و خوارزم//ی برشمرد.

صادق//ی در گفتوگو با گس//ترش صنع//ت اظهار کرد: ج//اده کمربندی پاکدشت که از مقابل شهرک صنعتی خوارزم//ی میگذرد یک پ//روژه ملی اس//ت. با راهاندازی این جاده زمان حرکت از تهران به شهرک صنعتی به حدود ۰۲ دقیقه کاهش پیدا میکند.

فرمان//دار پاکدش//ت ب//ا تاکی//د بر اینک//ه برای اشتغالزایی باید زیرساختها را آسان کنیم، تصریح کرد: اکنون صنعتگران ش//رق استان تهران عمده م//واد اولیه مورد نی//از خود را از گمرک ش//هریار تامین میکنن//د در حالی که میتوان با اس//تقرار دفتر گمرک در ش//هرک صنعتی خوارزمی به تمام صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی بیشمار در منطقه شرق استان تهران خدمات داد.

ش//هرک صنعتی خوارزم//ی حدود 5/۲کیلومت//ر عرض اتوبان//ی دارد. از ای//نرو، هماهنگی الزم ب//رای تامین مال//ی پ//روژه کمربندی پاکدش//ت با س//ازمان مدیریت و برنامهریزی انجام شده و تاکنون بیش از ۴۱ کیلومتر آن احداث شده است. ‹کاهش‹‹هزین ‹ههای‹تولید

بیژن کردستانی، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه نی//ز در گفتوگو با گس//ترش صنعت بر این نکته صحه گذاشت که واردات مواد اولیه هزینههای بسیار گمرکی را به همراه دارد و هرچه مسیر دسترسی واحده//ای صنعت//ی به م//واد اولیه با اس//تفاده از خط//وط مواصالتی کوتاه ش//ود، هزینههای تولید نیز کاهش پیدا میکند. به عالوه اینکه در زمان هم صرفهجویی خواهد ش//د. به گفته کردس//تانی، وجود بندر خشک و خطوط ریلی هر دو میتواند تکمیلکننده زیرس//اختهای توس//عه صنعتی باش//د چراکه میزان تردد کمتر و ایمنی و اشتغال نیز بیشتر میشود.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه ایجاد دفتر ارزیابی گمرک و بندر خشک در ش//هرکهای صنعتی را یکی از طرحهای موفق برش//مرد و اظهار کرد: به نظر میرس//د در صورت تصویب ط//رح ایجاد بندر خش//ک در کرمانش//اه ش//هرکهای صنعتی زاگرس، بیس//تون و فرامان موقعی//ت مناس//بتری ب//رای ای//ن ط//رح دارند. همچنین فرودگاه بینالمللی ش//هید اشرفی استان کرمانش//اه کمتر از ۰۱ کیلومتر با شهرک زاگرس فاصل//ه دارد ک//ه امتیازی دیگر برای آن به ش//مار میرود.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، گمرک ش//هرک صنعتی خرمش//هر نیز در منطقه آزاد اروند مستقر شده و خدمات گمرکی به شهرک صنعتی خرمشهر از طریق این گمرک داده میش//ود. سرمایهگذاران میتوانن//د از هر نقطه از کش//ور کاالی خود را به منظ//ور ترانزی//ت به ای//ن گم//رک وارد کنند و از معافیتهای گمرکی مربوط ب//ه منطقه آزاد اروند بهرهمند ش//وند. برای ساخت و تجهیز این گمرک ۴میلیارد ریال از اعتبارات منطقه آزاد اروند هزینه شده است.

این گمرک به پنجره واحد گمرک کشور متصل شده است. گمرک شهرک صنعتی خرمشهر خدمات گمرکی واحدهای صنعتی در خروج و ورود کاالها و مواد اولیه را میدهد. ۲ شهرک صنعتی خرمشهر و آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند واقع ش//ده و در آن دهها واحد تولیدی و صنعتی مشغول به کار هستند.

وجود بندر خشک و خطوط ریلی هر دو میتواند تکمیلکننده زیرساختهای توسعه صنعتی باشد چراکه میزان تردد کمتر و ایمنی و اشتغال نیز

بیشتر میشود

علی صادقی: اکنون صنعتگران شرق استان تهران عمده مواد اولیه مورد نیاز خود را از گمرک شهریار تامین میکنند

محمد رضا صادقی: خدمات ارزیابی ویژه صادرات گمرک شاهرود شرایط

صادرات را آسان میکند

زینب عبدی

بیژن کردستانی در صورت تصویب طرح ایجاد بندر خشک در کرمانشاه شهرکهای صنعتی زاگرس، بیستون و فرامان موقعیت مناسبتری برای این طرح دارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.