چرا‌۰۹درصد‌کس ‌بوکارهای‌نوین‌شکست‌م‌یخورند؟

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

از دالیل شکست کسبوکارهای نوین میتوان به نبود بازار و مش//تری، نبود سرمایهگذار، اختالفنظر بین اعضای استارتآپ و سازوکار فرهنگی نامناسب اشاره کرد.

گفت//ه میش//ود ۰۹درص//د کس//بوکارهای نو و فناور یا همان اس//تارتآپها در میانه کار با شکست روبهرو میش//وند. همچنین این کسبوکارهای نوپا به حمایت و س//رمایه نیاز دارند و البته در کش//ور ما بسترهای قانونی که دیگر کسبوکارها نیز به آن نیاز دارند هم باید برایش//ان فراهم شود. با خواندن این نکات درمییابیم که ادبیات کلیش//های مدتهاست بر س//ر این کسبوکارها سایه افکنده است. از اینرو، کمتر میتوانند بر صنعت تاثیرگذار باشند یا از سوی جامعه صنعتی و تولیدی کش//ور کمتر مورد پذیرش قرار میگیرند. اما ممکن اس//ت س//وال کنید که چرا کس//بوکارهای نو در میانه راه شکست میخورند و فقط کمی از آنها به موفقیت میرسند؟ اصال چرا در تامین مالی دچار مشکل میشوند و سواالتی در این راس//تا که آن زمان دیگر هر ن//وع ادبیات فناورانهای برای شما کلیش//های و تکراری به شمار نمیآید. در تش//ریح این موضوع چند اشتباه استارتآپی را با هم مرور میکنیم؛ یکی از ابتداییترین اش//تباههایی که ممکن است هرکس//ی در راهاندازی استارتآپ خود مرتکب شود، جستوجو برای جذب سرمایهگذار در ابتدای امر اس//ت. زمانی که ش//ما فقط ایدهای خام در ذهن دارید، جس//توجو برای جذب سرمایهگذار فقط میتواند اوضاع را پیچیدهتر کند. نخستین کاری که یک اس//تارتآپ باید بکند، راهاندازی نسخه اولیه کسبوکار خود اس//ت تا بتواند مشتریان اولیهاش را جذب کند. دوم اینکه چرخ یک بنگاه کس//بوکار با پول میچرخد. هرچند ممکن اس//ت انگیزانندههای دیگری هم وجود داش//ته باش//د ولی اگ//ر پول وارد سیس//تم نش//ود بهتدریج دیگر انگیزانندهه//ا نیز از ی//اد میروند، چراکه همه اعض//ای گروه برای گذران زندگ//ی روزمره خود نیازمند درآمد هس//تند. س//وم اینکه مربی خوب اهمیت بس//یار ویژهای در رش//د و موفقیت یک استارتآپ دارد. هر بنیانگذاری افرادی را در داس//تانها و فیلمها دارد که از آنها الهام بگیرد ولی کمتر صاحب استارتآپی یافت میشود که مربی صحیحی برای خود داش//ته باشد و به حرف او گوش فرا دهد. این همان مس//ئله اس//تاد و شاگردی است که در فرهنگ س//نتیمان نیز داشتهایم. باید مدتی شاگردی کنید تا به یک استادکار ماهر تبدیل شوید. بسیاری از استارتآپهای موفق را افرادی ساختهاند که در ش//رکتهای دولتی و خصوصی مشغول بودند و با دیدن مش//کلی خاص، به فکر یافتن راهحل برای آن افتادهاند.

در می//ان این ن//کات مهم مطرح ش//ده میتوان گفت بیتوجهی به بازار و نداشتن انگیزه برای جذب مش//تری میتواند اصلیترین خطای کسبوکارهای نوین باشد. این عامل درد مشترک کسبوکارهای نو و قدیمی است. حتی در میان تولیدکنندگان صنعتی نیز آنجا که به نظر مشتری یا بازار توجه نشود چشم اسفندیار نمایان میشود که نقطه شکست آنها تلقی میش//ود. در این میان آن تعداد از کس//بوکارهایی میتوانند پویا باش//ند ک//ه ارتباط دقیقتری با بخش تولی//د و صنعت برق//رار کنند. حت//ی از تجربههای آنها در رش//د و توسعه خود اس//تفاده کنند. علیقلی حس//نیاعظمی، از مدی//ران پیشکس//وت صنعت//ی کش//ورمان در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: انتق//ال تجربه افراد خبره و کهنهکار به قش//ر جوان میتواند بس//یار مفید باش//د. با این حال، این انتقال تجربه از طریق مجازی نمیتواند باشد بلکه جوانان یا استارتآپها باید با پیشکسوتان و چهرههای ماندگار س//نتی رودررو مالقات کنند ت//ا جوانان بفهمند چه چیز میتواند در روند کار به نفع آنها تمام شود. تجربه ۰۴ یا ۰۵سال گذشته به یقین میتواند جوابگوی کار امروز نیز باش//د. تجربهای که در هیچ سایت یا کتابی دیده نمیش//ود و تنها در نشس//ت و برخاست نسل امروز با نسل دیروز انتقال پیدا میکند.

‹مشکالت‹قدیمی‹دامنگیر‹کس ‹بوکارهای‹ ‹ نو

البته این تمام ماجرا نیس//ت؛ بخش//ی از مشکالت کس//بوکارهای نوی//ن در ارتباط با تولید و توس//عه محصول و نبود زیرس//اخت فرهنگ تولیدی اس//ت. واضحتر بگوییم، کس//بوکارهای نوین همواره درگیر رشد سریع هستند و این عامل باعث میشود شکاف فرهنگی آنها با قدیمیهای کس//بوکار بیشتر شود. حتی نوس//انهای انگیزه و روحیه در بین کارمندان کس//بوکارهای نو بیش//تر اس//ت. این افراد آنقدر مشغول طراحی استراتژی برای رشد بیشتر میشوند ک//ه از اهمی//ت س//اختن زیرس//اختهای اخالقی و فرهنگی غافل میشوند. به همین دلیل در سالهای س//وم و چهارم (یعنی زمانی که مش//کالت به سراغ اس//تارتآپ میآید)، آنها زیرس//اخت الزم از لحاظ ان//رژی و روحیه ب//رای مبارزه ندارن//د. این خطر در بین صنای//ع ی//ا تولیدکنندگان س//نتی کمتر دیده میش//ود. نکته دیگر اینکه ایده خوب برای راهاندازی یک کسبوکار مناس//ب و موفق، بسیار مهم بهشمار میرود، اما مهمتر از ایده اجرای مناس//ب آن اس//ت، چراکه بس//یاری از اس//تارتآپهای حتی درجه یک به دلیل اجرای نادرس//ت، تنها طعم تلخ شکس//ت را چش//یدهاند. اگر به این عامل نیاز صنعتی و تولیدی کشور و بیتوجهی را نیز اضافه کنیم معادله شکست کس//بوکارهای نوین حل میش//ود. در نتیجه باید گفت کس//بوکاری پیروز میش//ود ک//ه مانند یک تولیدکننده س//نتی جذب بازار و مشتری را سرلوحه کار خود قرار دهد نه جذب سرمایهگذار را؛ اشتباهی که حتی برخی مس//ئوالن نیز در تش//ریح مشکالت کس//بوکارهای نوین تکرار میکنن//د که آنها نیز به حمایت س//رمایهگذاران نیاز دارن//د. در حالی در گام نخست آنها نیازمند به بازار، مشتری و شبکه متصلی از صنایع و تولیدکنندگان هستند. دستکم در کشور ما به ای//ن صورت اس//ت. س//یدمجتبی طباطبایی، کارآفرین کسبوکار نوین و مدیرعامل شرکت پندار معتقد است بیشترین عامل شکست کسبوکارهای نوین مربوط به نبود اتفاق نظر بین بنیانگذاران آنها و درنهایت نداش//تن بستر جذب س//رمایهگذار است. وی در توضیحات بیشتری به گسترش صنعت گفت: هماهنگ نب//ودن عوامل محیطی و زمان نامناس//ب برای خلق یک کس//بوکار از دیگر مواردی است که باعث شکست یک استارتآپ میشود.

‹ب ‹هروز‹بودن‹کسب‹وکا ‹رهای‹نو ‹

باید بدانیم کسبوکارهای استارتآپی یا همان نوپا ارتباط مس//تقیم با فناوری دارند و برای رس//یدن به اهداف مدنظرش//ان از روشه//ای جدید فناوریهای نوین استفاده میکنند. عمر استارتآپها به فناوری بس//تگی دارد، ت//ا هر وق//ت که فناوری زنده اس//ت اس//تارتآپها نیز زن//ده خواهند بود. مش//تریهای اس//تارتآپها نی//ز کس//انی هس//تند ک//ه روزانه با فناوری س//روکار دارند. میتوانیم بگوییم که تمامی اس//تارتآپها برای کار خود از وبسایت، اینترنت، گوش//یهای هوش//مند و فناوریهای نوین استفاده خواهند کرد به این دلیل که از رشد زیادی برخوردار باش//ند. با اس//تفاده از اینها میتوانند تعداد کاربران خود را چندین برابر کنند. اینها عواملی هس//تند که نهتنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان رایج است.

کسبوکارهای نوین همواره درگیر رشد سریع هستند و این عامل باعث میشود شکاف فرهنگی آنها با قدیمیهای کسبوکار

بیشتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.