یک نسخه برای دو نسل

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

همیش//ه گفته میش//ود کس//بوکارهای فن//اور ی//ا ن//وآور ب//ا کس//بوکارهای س//نتی تفاوتهای بسیاری از لحاظ چیدم//ان ایدهها یا روش و سازوکار خود دارند. این نکته صحیح است. حتی ش//اید همین عام//ل باعث ش//ده همگان از فاصله بین این دو س//خن بگویند. شاید هم شایسته باشد که کسبوکارهای سنتی حق آب و گل در حرفه خود قائل ش//وند و از اینکه پیش//ه آنها قرار باشد به شکل دیگری درآید احساس ناراحتی کنند اما واقعیت این است که یکسانی بین کسبوکارهای جدید و قدیمی وجود دارد ک//ه گاهی از آنها غفلت میش//ود. به عبارتی، همواره کس//بوکارها در بس//تری از اجتم//اع و فرهنگی ش//کل میگیرند و به طور قطع همگی از آن بستر تغذیه میشوند.

از این رو، فرقی نمیکند که پیش//ه نو باشند یا قدیمی بلکه دچار همان چالشهایی میشوند که قدیمیها با آن دس//ت و پنجه نرم کردهاند و گاهی الزم اس//ت برای حل این چالشها نوعی ارتباط بینبخش قدیمی و جدید باشد.

به عنوان نمون//ه، نظریه نبود همکاری بی//ن ایرانیان از گذش//ته و اینکه ایرانیها دوست دارند فردی کار کنند از جمله چالشهای تاریخی اس//ت که بر بس//تر کسبوکار ریشه دوانده است.

هر چند عدهای تالش کردهاند بگویند این نظریه اشتباه است و اصل همکاری از قدیم با کمکرسانی و فعالیتهای جمعی و روس//تایی بس//یار بوده اما بای//د گفت آنچه بین ایرانیها بوده همکاری نه، بلکه همدلی بوده است.

ح//ال همی//ن تناق//ض آش//کار را در می//ان تمام//ی کسبوکارهای نو یا قدیمی جستوجو کنیم. میبینیم که در هر قسمت به نوعی این فردگرایی ریشه دوانده و دست آخر بهانه شکس//ت کس//بوکارهای نو همان است که در قدیمیها دیده میشد.

میتوان نتیجه گرفت که نخس//ت، برای کسبوکارهای فناور همان نس//خه را میت//وان پیچید که برای قدیمیها وج//ود دارد. دوم اینکه کس//بوکارها عوض نش//ده بلکه از ش//کلی به ش//کل دیگر درآمده اس//ت. اتفاق//ا اگر این کسبوکارها با زمان پیش نروند درگیر مسائل پیچیدهتری میشوند که قدیمیها نداش//تهاند. دیگر اینکه استفاده از فناوریهای نوین یا کس//بوکارهای نو همواره پاسخگوی نیاز بش//ر نیست. انتخابات الکترونیکی را ببینید. در هیچ کش//وری این نوع انتخابات سراس//ری نشده یا در کنار آن صندوق رای قدیمی هم و جود دارد. هدف از بازگویی این موضوعات این اس//ت که از اس//اس سرچشمه فرهنگی و اجتماعی تعیینکننده نوع و سازوکار کسبوکارهای نوین میشود. از اینرو، نه سنتیها باید از جدیدها بترسند زیرا جامعه به آنها نیاز دارد نه جدیدها مغرور شوند زیرا درگیر همان تناقضهایی میشوند که روزی قدیمیها شدهاند.

صفیه رضایی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.