فرص‹تهای‹نمایشگاه‹فناوری‹و‹نوآوری‹برای‹استار ‹تآ ‹پها

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

اس//تارتآپها و ش//تابدهندهها در شش//مین نمایش//گاه بینالمللی فناوری و نوآوری که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری و از س//وی پارک فن//اوری پردیس این معاونت برگزار میش//ود، فعالیت پررنگی خواهند داشت. این نمایشگاه به همت پ//ارک فناوری پردیس معاونت علمی و با پش//تیبانی معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری از 2 خرداد امسال آغاز میش//ود و تا ۵ خرداد میزبان بیش ۰۰۳ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالملل//ی تهران خواهد بود. س//یدعلی هزاوه، مدیر مرکز رش//د فن//اوری نخبگان پارک فن//اوری پردیس در زمینه فعالیتهای اس//تارتآپها و شتابدهندهها در شش//مین نمایش//گاه بینالمللی فناوری و نوآوری اینوتکس که با حمایت معاونت علمی برگزار میشود، گفته اس//ت: در جریان نمایش//گاه اینوتکس ۷۱۰2 ما یک روی//داد و دو پاویون اختصاص//ی را اجرا خواهیم کرد. به گزارش گس//ترش صنعت، در این رویداد که با هدف تعریف همکاریهای بینالمللی فناوری و ارتقای توان فناورانه ش//رکتهای ایرانی برگزار میشود جمع زیادی از صاحبان فناوری، صنعتگران، دانش//مندان و بازرگان//ان داخلی و خارجی حض//ور دارند. همچنین «رویداد کارآفرینی» که یک رویداد ترویجی با رویکرد آموزشی اس//ت قصد دارد گروهها و افراد عالقهمند به فرآیند کارآفرین//ی را آموزش دهد تا بتوانند اطالعات الزم را در فرآین//د ای//ده تا عمل و کارآفرینی کس//ب کنن//د. هزاوه توضیح داد: در ای//ن رویداد بیش از ۰۳ نفر از عالقهمندان صاحب ایده که پیش از این ثبتنام کردهان//د در فضایی اختصاصی مس//تقر میش//وند و میتوانند با اشتراکگذاری ایدههای خود مهارتهای کارآفرینی را بیاموزند و به پیش//برد و اجرایی ش//دن ایدههای ه//م کمک کنند.به گفته وی، در این رویداد اس//تادان و مربیان هم برای مش//اوره و آموزش دادن حضور دارند و در نهایت ۳ گروه برتر ارزیابی، شناسایی و معرف//ی خواهند ش//د. مدیر مرکز رش//د فناوری در ادامه به تشریح دو پاویون اختصاصی پرداخت و گفت: «پاویون شتابدهندهها» و«پاویون استارتآپها» هم در جریان نمایش//گاه مستقر میش//وند و میتوانند در طول ۴۴روز نمایش//گاه خود را به ش//رکتکنندگان و س//رمایهگذاران معرفی کنند. ه//زاوه تصریح کرد: در بخش شتابدهندهها ۰۱ش//تابدهنده فعال و موفق کش//ور در کنار یکدیگر معرفی میش//وند تا صاحبان ای//ده بتوانند خدم//ات و حمایتهای آنها را مقایس//ه کرده و در آینده استارتآپهای خود را به کمک یکی از آنها آغاز کنند، همچنین بیش از ۰۴استارتآپ که اغلب ایدههایشان به مرحله اجرایی رسیده در پاویون اختصاصی استارتآپها حضور دارند تا ضمن معرفی خود به جامعه هدف، بتوانند از جلس//ات مش//اورهای بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.