تولید‹سوسیس‹گیاهی‹به‹کوشش‹پژوهشگران‹کشور

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

افزای//ش قیمت انواع گوش//ت بهویژه گوش//ت قرمز مردم را به مصرف فرآوردههای گوشتی سوق میدهد. سوس//یس یکی از محصوالت گوش//تی فرآوری ش//ده اس//ت که تمام//ی فرهنگهای مختل//ف در دنیا آن را پذیرفتهاند. سوس//یس به دلیل داش//تن تنوع در انواع و طعمهای مختلف که متناس//ب با همه سلیقههاست، همچنین انعطافپذیر بودن فرآیند تولید و قیمت قابل رقابت با س//ایر محصوالت گوش//تی، مواد اولیه ارزان، طرفداران زیادی دارد. از س//وی دیگ//ر، به دلیل زمان کوتاه آمادهس//ازی ک//ه موجب صرفهجوی//ی در وقت مصرفکنن//ده میش//ود از محبوبیت باالی//ی در بین مصرفکنن//دگان برخوردار اس//ت. در س//الهای اخیر تغییرات اساس//ی در آگاهیه//ا و عادتهای تغذیهای مصرفکنندگان روی داده اس//ت. به گزارش گسترش صنع//ت، همانط//ور ک//ه مصرفکنندگان بیش//تر به س//المتی توجه میکنند توج//ه تولیدکنندگان نیز به س//مت تولید مواد غذایی با چربی، نمک، کلسترول و محتوای کالری کمتر متمرکز ش//ده است. محصوالت سوس//یس و کالباس ازجمله ترکیبات غذایی هس//تند که به میزان زی//ادی در غذاهای فوری و آماده مصرف که به ش//دت نس//ل جوان و نوج//وان را به خود جلب کرده اس//ت، اس//تفاده میشوند و متاس//فانه ترکیبات غذایی ارزشمندی را شامل نبوده و عالوهبر اینها دارای میزان چربی اش//باع باالیی اس//ت ک//ه موجب ابتالی افراد در س//نین پایین به دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی میشود. در این راستا، استراتژیهای ممکن در گسترش تولید محصوالت گوش//تی مورد بررسی قرار گرفته که یک//ی از مهمترین آنها تهیه فرموالس//یونی برای غذاس//ت که میزان ترکیبات ناسالم و مضر برای انس//ان از جمله چربی و بافته//ای پرچرب را کاهش داده و آنه//ا را با ترکیبات س//الم و ایمن که میتوانند از ابت//ال به بیماریها جلوگیری کن//د جایگزین کنند. در همی//ن زمین//ه مخترعان ایرانی در ص//دد برآمدند تا سوس//یس و کالباس را با م//واد اولیهای تولید کنند که س//الم باش//د و افراد بدون نگرانی، در همه س//نین بتوانن//د آن را مصرف کنند. این سوس//یس و کالباس با میزان گوش//ت و چربی کمتر و با اس//تفاده از خمیر کنج//د و گردو به تولید رس//یده اس//ت. همچنین در این سوس//یس و کالباس از آرد لپه هندی و آرد ذرت استفاده شده که میتواند یک محصول گوشتی جدید با ارزش غذایی باالتر و س//المتر نس//بت به محصوالت رایج در بازار مصرف را ارائه کند. در این محصول جدید بهبود ویژگیهای بافت پایداری، حفظ آب و چربی در امولس//یون گوش//تی، بهبود پروفیل اسیدهای چرب و اس//ید آمینه، همچنین کاهش درصد گوشت و چربی در مواد اولیه این سوس//یس و کالب//اس به کار گرفته ش//ده اس//ت. اس//تفاده از این مواد میتواند بر کاهش قیمت تمامشده سوسیس و کالباس تاثیرگذار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.