ساخت دستگاه ماساژور ویژه بیماران هموفیلی در کشور

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

یک پژوهشگر ایرانی موفق به طراحی و ساخت ماساژور درمانکننده خونریزیه//ا و تورمهای درون مفصلی ویژه بیماران هموفیلی ش//د. مس//عود مکوندی، دانشآموخته رش//ته مهندس//ی پزش//کی و مجری ط//رح «ماس//اژور درمانکنن//ده خونریزیه//ا و تورمه//ای درونمفصل//ی مخصوص بیماران هموفیلی» است. وی گفته است درمان این بیماری نیز مهم اس//ت زیرا این اتفاق بیش//تر در رده س//نی اطفال رخ میدهد آنطور که ایس//نا نوشت است، مکون//دی با تاکید بر اینکه بر همین اس//اس دس//تگاهی با عنوان ماس//اژور درمانکننده خونریزیه//ا و تورمهای درونمفصل//ی طراح//ی کردهایم، میافزاید: این دس//تگاه جزو دستگاههای فیزیوتراپی به شمار میرود و جایگزینی ندارد؛ در واقع همچنان از روش س//نتی برای این بیماران استفاده میشود. در این ماس//اژور آیتمهای سردکننده و گرمکننده تعبیه شده که میتواند جایگزین مناسبی برای کیسههای آب گرم و سرد شود.

از اینرو، این دس//تگاه نیز میتواند به عنوان فیزیوتراپی ورزش نی//ز مورد اس//تفاده قرار بگیرد. مکوندی با اش//اره ب//ه وضعیت کنون//ی طرح عن//وان کرد: پس از دو س//ال پژوهشهای اولیه و یکس//ال شروع س//اخت دستگاه در مرک//ز تحقیقات پارک علم و فناوری اس//تان خوزس//تان در حال اتمام س//اخت نمونه نیمهصنعتی دستگاه هستیم و امیدواری//م تا بع//د از دریافت مجوزه//ای الزم و جذب س//رمایهگذار ای//ن محص//ول را روانه بازار کنی//م تا باعث تسکین بیش//تر درد بیماران شود. مکوندی با بیان اینکه اس//تفاده از این محصول از صرفهجویی اقتصادی بسیاری برخ//وردار اس//ت، تاکید کرد: این دس//تگاه چ//ه در بازار داخل//ی و چه خارجی نوآوری بوده و نمونه مش//ابه ندارد. ماس//اژور از لحاظ عملکردی جایگزین روشهای س//نتی ش//ده که استفاده از آنها باعث میشود کودکانی که دچار خونریزیهای مفصلی هس//تند از آس//یبهای جدی مثل کج شدن یا قطعی پای آنها جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.