افتتاح‹۸۳۸‹کیلومتر‹را ‹هآهن‹تا‹پایان‹سال

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

عملی//ات ریلگ//ذاری ۱۹۴ کیلومتر خط آهن جدید در ۵مرکز اس//تان کشور به پایان میرسد و تا پایان سالجاری ۸۳۸ کیلومتر راهآهن به شبکه ریلی افزوده میشود.

خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرس//ازی با اشاره به تکمیل ۵ پروژه ریلی اولویتدار و اتصال مراکز اس//تان به شبکه ریلی در سال ۶۹۳۱ گفت: با اتمام عملیات ریلگذاری راهآهن تهران - همدان، این خط آهن به طول ۷۶۲ کیلومت//ر در روزه//ای آینده به بهرهبرداری میرس//د و ۴ مرکز دیگر اس//تان نیز به ترتیب اولویت تا پایان س//ال به ش//بکه ریلی کش//ور متصل میشود.

خادم//ی، راهآه//ن قزوی//ن - رش//ت را دیگ//ر اولوی//ت ریل//ی کش//ور دانس//ت و خاطرنش//ان ک//رد: ای//ن پ//روژه از نظ//ر ترانزیت//ی در کریدور شمال - جنوب کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و تاکنون ریلگذاری ۱۰۱ کیلومتر آن به پایان رسیده است.

وی افزود: این پروژه از بزرگترین پروژههای ریلی کش//ور اس//ت و دارای ۴۲۷۸ متر پل خاص و ۲۲هزار متر تونل اس//ت که در سال جاری به اتمام و بهرهب//رداری میرس//د. معاون وزیر راه و شهرس//ازی بهرهبرداری از ۵۷۱ کیلومتر راهآهن غرب کشور، حدفاصل مالیر تا کرمانشاه را دیگر پروژه ریلی این برنامه معرفی و اظهار کرد: این مس//یر موجب ارتباط ریلی استانهای غرب کش//ور با تهران و شبکه ریلی سراسری میشود و هماکنون حدفاصل مالیر تا کرمانشاه با پیشرفت فیزیکی ۸۷درصدی در حال انجام است.

وی از اتم//ام ریلگذاری۳۰۱ کیلومتر این مس//یر خب//ر داد و افزود: این مس//یر دارای ۲۵۳۱ کیلومت//ر پ//ل خاص و ۹۸۹۲ متر تونل اس//ت که دو ایستگاه اصلی برای آن در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت س//اخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور راهآهن مهاب//اد - ارومیه به ط//ول ۸۹ کیلومتر و میانه- بس//تانآباد به طول ۴۳۱ کیلومتر را از دیگر پروژههای ریلی دانس//ت و افزود: عملیات زیرسازی این مسیرها در حال انجام است و ۰۳ کیلومتر از مسیر مهاباد - ارومیه تاکنون ریلگذاری شده و با تالش شبانهروزی همکاران این پروژهها به طول ۸۳۸ کیلومتر تا پایان سالجاری به بهرهبرداری خواهد رسید.

دولت یازدهم بهطور کلی با سدسازی مخالف نیست و در استانی مانند مازندران در دولت یازدهم دو سد ساخته شد. این موضوع نشان میدهد

دولت یازدهم با پروژههای بیبرنامه و بدون توجیه علمی مشکل دارد موضوع سدسازی در سالهای گذشته دچار تغییر سیاستهای بسیاری

شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.