صنعت نیروگاهی کشور پیشتاز ساخت داخل

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

صنع//ت ب//رق ج//زو فناوریهای برت//ر و روز دنیا ب//وده و عمده دان//ش آن در اختیار کش//ورهای محدودی اس//ت ک//ه پ//س از انقالب شکوهمند اس//المی همراه و همگام ملت ایران نبودهاند و دانش و فناوری خود را از این ملت دریغ کردهاند.

قدرت ش//بکه ب//رق ایران در س//ال ۷۵۳۱، ۷ه//زار مگاوات بود. س//اخت نیروگاه و تامی//ن قطعات و حتی بهرهبرداری از نیروگاهها به کمک ش//رکتهای خارجی انجام میشد. نخس//تین گام پس از خروج مشاوران خارجی اداره نیروگاهها و شبکه برق کشور و حف//ظ وضع موجود بوده که در مدت کوتاهی بهوس//یله نیروهای متخصص انقالبی تحقق پیدا کرد.

دومین گام مهم و اساسی اتمام و راهاندازی نیروگاههای در حال ساخت بود که سازندگان آنها کشور را ترک کرده بودن//د. انجام این مهم همزمان با ش//رایط جنگ تحمیلی و در روزهای س//خت کش//ور از افتخارات متخصصان برق کش//ور اس//ت. هرچند در تمام این س//الها مهندسان به تناسب نیاز نیروگاهها به س//اخت قطعات یدکی در کشور اق//دام میکردن//د اما با اتم//ام جنگ ایران و ع//راق و آغاز دوران س//ازندگی، تحول ش//گرفی در حوزه ساخت داخل در صنعت برق به وقوع پیوس//ت و برای نخستین بار تمام مراحل س//اخت یک نیروگاه بهصورت EPC به پیمانکاران ایران//ی واگذار ش//د. اتمام و راهاندازی ای//ن نیروگاه بخش تولی//د صنعت برق را برای فتح قلههای بعدی یکی پس از دیگری مصمم کرد.

با سرمایهگذاری و هدایت ستاد صنعت برق کارخانههای ساخت پرههای توربین و قطعات اصلی که از فناوری بسیار باالیی برخوردار بودند سپس کارخانه ساخت توربین گازی در کش//ور راهاندازی شد. با وجود تمام کارشکنیها یکی از توربینهای با توان باال متناسب با اقلیم و شبکه برق کشور بهطور کامل بهوس//یله متخصصان داخلی س//اخته شده تا ایران اس//المی در زمره محدود سازندگان توربین گازی و اجرای کامل نیروگاه در س//طحی بسیار باالتر از کشورهای منطقه و در س//طح کش//ورهای تراز اول جهان قرار گیرد تا آنجا که براس//اس گزارش موسسه McCoy امریکا در پایان سال ۵۱۰۲میالدی س//هم تولیدکنندگان ایرانی در بازار توربین گاز از ۵/۰درصد در دهه گذشته به ۴/۶درصد افزای//ش یافت//ه و بع//د از ش//رکتهای جنرالالکتری//ک، میتسوبیش//ی و زیمنس در مقام چهارم دنی//ا قرار گرفته است.

با انگیزه مضاعفی که در مجموعه صنعت برق پدیدار شد در مدت کوتاهی ساخت توربینهای بخار سیکل ترکیبی، بویلر و سایر اجزای اصلی آن نیز در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت یک نیروگاه س//یکل ترکیبی با راندمان باال و فناوری صد درصد داخلی روانه بازار شد. تحریمهای جدید عرصه را بر بهرهبرداران نیروگاهها روزبهروز تنگتر میکرد. گام بلند بعدی ساخت پرههای توربین و قطعات اصلی تمام نیروگاههای کشور از هر نوع و هر کالس بود؛ از توربینهایی با فناوری ۰۵سال گذشته گرفته تا توربینهای پیشرفته و روز دنیا که س//اخت قطعات آنها در ایران برای سازندگان اصلی آن غیرممکن جلوه میداد. امروز شرکتهای ایرانی در سایر کشورها نیز مبادرت به ساخت نیروگاهها میکنند و قطعات نیروگاهی س//اخت ایران به سایر کشورهای دنیا صادر میش//ود. جالب اس//ت بدانید که ۰۷درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به بخش برق است.

س//اخت بخش کنترل و ابزار دقی//ق نیروگاهها بهعنوان یکی از پیچیدهترین بخشهای نیروگاه که به دلیل مصرف دوگانه در صدر فهرستهای تحریمی قرار داشت در دستور کار مهندس//ان ایران//ی قرار گرفته و در ان//واع نیروگاههای داخلی نصب شده است. یکی از پیشرفتهترین سیستمهای کنت//رل ایرانی برای نخس//تینبار چندی قب//ل در نیروگاه حیدریه نجف در جوار مرقد امیرالمومنین علی علیهالسالم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

در س//ال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام، عمل» ساخت داخل صنعت برق قدم در راهی جدید نهاد. با تکیه بر پژوهشها در مرزهای دانش در سالهای گذشته ساخت توربینهای پیش//رفته کالس F با راندمان باال در کش//ور آغاز ش//ده و امید است در آیندهای نزدیک شاهد به ثمر نشستن تالش فرزن//دان جهادگر صنعت ب//رق و بهرهب//رداری از توربین کالس F ساخت مهندسان ایرانی در کشور باشیم.

نیازهای رو به رش//د کش//ور به ان//رژی الکتریکی، وجود ش//رکتهای صنعتی توانمند و کارشناس//ان، مهندسان و اس//تادان در کشور ظرفیت باالی صنعت برق برای ساخت داخل را نشان میدهد.

تقویت ارتباط صنعت و دانش//گاه، استفاده حداکثری از ظرفیتهای خالی صنایع، ایجاد و تقویت آزمایش//گاههای مرج//ع از جمل//ه راهکارهای//ی اس//ت ک//ه برای توس//عه کیفی و کمی س//اخت داخل در دس//تور کار ق//رار گرفته است.

صنع//ت ب//رق ایران ب//ا ۶۷ه//زار مگاوات ق//درت نامی نیروگاهها رتب//ه اول منطقه و چهاردهم جهان بوده و ارائه خدمت شبانهروزی و بیوقفه به ملت شریف ایران افتخاری بزرگ برای متخصصان صنعت برق است.

اسماعیل نمازی معاون تولید نیروی برق

حرارتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.