تداوم تدبیر و امید زمینه ساز توسعه صنعت قطعه

در‹گفت‹وگوی‹«گسترش‹صنعت»‹با‹فعاالن‹صنعت‹قطعه‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//ور و ش//وق دوازدهمی//ن دوره انتخاب//ات ریاس//تجمهوری ایران اس//امی به پایان رس//ید و دولت دوازدهم سکاندار ادامه برنامههای تدوین شده دولت یازدهم خواهد بود. ازاینرو گس//ترش صنعت گفتوگویی ب//ا برخی فعاالن صنع//ت قطعه درباره انتظارات آنها از دولت دوازدهم دارد.

‹فضلای‹ بلاز‹ اقتصلادی‹ بلا‹ تلاش‹ ‹ سیاستمداران

رض//ا رضایی، فع//ال صنعت قطعه درب//اره انتظار قطعهس//ازان از دولت دوازدهم به گس//ترش صنعت گفت: اگر نگاهی به ۴ سال گذشته در دولت یازدهم داشته باش//یم روند تولید بهبود پیدا کرده و صنعت خس//تهای که سال ۲۹ به دلیل ش//دت تحریمها و مس//ائلی اقتصادی و مش//کات به حال//ت تعطیل و نیمهتعطیل درآمده بود حیاتی دوباره داشت. در آن مقطع زمانی نزدی//ک ۰۳درصد از کارخانجات فعال تعطیل بودن//د و نزدیک به ۵۳درص//د نیمهتعطیل ادامه حیات میدادند. ماشینآالت ناقص و مواد اولیه به سختی بهدست تولیدکننده میرسید و بسیاری از مشکات دیگر صنایع کشور را درگیر خود کرده بود و وضعیت تولی//د بهگونهای نبود که چرخ صنعت به راحتی در حرکت باشد یا بتواند کمبود نیاز داخل را جبران کند یا حتی به صادرات بیندیشند.

وی اف//زود: ام//ا دول//ت یازدهم توانس//ت با تمام مش//کاتی که کش//ور را تحویل گرفت؛ بدهیهایی که وجود داش//ت، بهرههای ۰۳درصدی، بدهیهای صنعتگ//ران و بنگاهه//ای کس//بوکار ب//ه بانکها، بیمههای اجتماعی و..... این روند را آرامآرام به حالت ع//ادی بازگرداند و در ۴ س//ال نخس//ت تا حدودی مشکات رفع شد.

مدیرعامل آذینخودرو یادآور ش//د: در دولت دهم شرایط بهگونهای بود که افراد بیشتر به سمت خرید س//که و دالر متمای//ل ش//دند و آن رون//د در دولت یازده//م تبدیل به زمینه و بس//تر آرامش در فضای کس//بوکار شد. هرچند مش//کات برطرف نشد اما امنی//ت روانی در بنگاههای اقتصادی حاکم ش//د به طوری که میتوان برنامهریزی داش//ت و آن را ادامه داد.

این فع//ال صنعت قطع//ه تصریح ک//رد: با همت دولتمردان و سیاس//تمداران کش//ور برج//ام به ثمر نشس//ت و فضای باز بهوجود آمد و فعاالن اقتصادی زیادی به س//مت ای//ران متمایل ش//دند (در بخش قطعه و صنعت خودرو تاکید میکنم) اگرچه امنیت صددرصدی هنوز بهوجود نیامده است اما کشورهای صاحبنام قطعهس//ازی در ایران حضور پیدا کردند و در مدت زمان کوتاهی که این امر محقق ش//د (یک سال و اندی) همکاریهای مشارکتی مناسبی شکل گرفت و برخی قطعهس//ازان ب//ا همتایان بینالمللی همکاریهای دوجانبه خود را آغاز کردند.

‹ضلرورت‹ تلداوم‹ دوللت‹ یازدهلم‹ در‹ ‹ دولت‹دوازدهم‹

رضای//ی ادامه داد: امروز س//ایپا و گ//روه صنعتی ایرانخودرو و رنو فعالیتهای خود را توسعه دادهاند. خودروهای متنوع اعم از نیس//ان، فولکسواگن و ... در حال ورود به کش//ور هستند و حتی شرکتهای کرهای و چینی عاقه به حضور در ایران دارند. تمام این همکاریها ناشی از ثبات و برنامهریزی در بخش صنعت است.

وی گف//ت: امروز در نیمه راه قرار داریم و نیاز بود دولت یازدهم در دولت دوازدهم تداوم داش//ته باشد تا باقی راه امنیت و ثبات در صنایع مختلف به وجود آید. رس//یدن به برنامه و اهداف ۴۰۴۱ سخت بوده اما دس//تیافتنی است از س//ویی مراودات اقتصادی گس//تردهتر باید ش//کل گیرد. هیچ کش//وری بدون مراوده نمیتواند به شکل مطلوب عمل کند و به دور خود دیوار بلند کشیدن عقانی نیست.

این قطعهساز اظهار کرد: امروز باید از ظرفیتها و امکانات بالقوهای که در کش//ور وجود دارد، استفاده کنیم و ضمن تامین بازار داخل، صادرات نیز داشته باشیم. همچنین الزم است در بخشهایی که کمبود وجود دارد با واردات جبران شود.

رضایی تاکید کرد: در ادامه راه باید ش//اهد تعامل دوطرفه باشیم و امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد آرامش، امنیت، رونق اقتصادی، کسبوکار، خدمات و نیز رونق تمام صنایع باش//یم. امید که در ۴ س//ال بعدی کش//ور را در اوج فضای اقتصادی، سیاس//ی، اجتماعی و فرهنگی ببینیم.

‹امنیلت‹سلرمای ‹هگذاری‹بلرای‹اشلتغال‹ ‹ پایدار

عل//ی فراهانی، ریی//س انجمن تخصص//ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درباره انتظار صنع//ت قطعه از دولت داوزدهم به تولید و اش//تغال اش//اره کرد و به گس//ترش صنعت گف//ت: باید برای فراه//م کردن زمینه اش//تغال و کار، فراتر از ش//عار عمل کرد. ۳میلیون نیروی جوان بدون کار ظرفیت مناس//بی برای چرخ تولید کشور است. با حمایت از کارخانجات صنعتی میتوان این تعداد نیروی آماده به کار را در بخشهای مختلف تولید به کار گرفت و موجب رونق بازار داخل شد.

وی درب//اره جن//س حمایته//ای موردنظر گفت: راههای حمایتی مختلف مانند بیمه، مالیات، وامهای بلندم//دت با بهرهه//ای پایین ...و ب//رای حمایت از صنعت وجود دارد. به این شکل ضمن حفظ صنایع موجود، برای ایجاد صنع//ت جدید راههای متفاوتی وجود دارد مانند حفظ امنیت برای سرمایهگذاری تا اشتغال پایدار بهوجود آید.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در پاسخ به این پرسش که آنچه انتظ//ار صنعتگران بود تا چه اندازه در دولت یازدهم محقق ش//د؟ گفت: تغیی//رات در دولت یازدهم آغاز ش//د به هر حال نیاز بود برخی چالشهای به وجود آمده در دولت قبل اصاح و رفع ش//ود و بخش//ی از ان//رژی در دولت یازدهم در این بخش هزینه ش//د. بنابراین بخشی از مشکات در دولت یازدهم برطرف و بخشی از صنایع کوچک راهاندازی شد.

وی افزود: فعالیت در بخشهای مختلف آغاز شده و امیدواریم در دولت دوازدهم با س//رعت بیش//تری ادام//ه پیدا کند. در حال حاضر کار نیمهتمام بوده و مهم این اس//ت که این فعالی//ت ادامه پیدا کند و به سرانجام مطلوب خود برسد. توقع این است که دولت دوازدهم روند گذش//ته را ادامه دهد تا کارهای انجام شده به ثمر بنشیند.

وی تصری//ح کرد: خواس//ته صنعتگ//ران که رهبر معظم انقاب در ابتدای س//ال بر آن تاکید داش//تند «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اش//تغال» است و حمایت از تولید داخل، زمانی محقق میشود که محصوالت ایرانی بهلحاظ کیفیت بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت پایاپایی داشته باشند.

‹رقابتی‹سلالم‹در‹بلازار‹داخل‹با‹ارتقای‹ ‹ کیفی‹محصوالت

فراهانی در پاس//خ به این پرس//ش که این امر در چه زمانی محقق میش//ود که رقابتی سالم در بازار داخل بی//ن تولیدکننده داخل//ی و خارجی بهوجود آید، گفت: الزم است هر کاالیی که ساخته میشود دارای کیفیت و اس//تانداردهای موردنظر باشد. باید تولیدکننده تشویق شود س//رمایه خود را در بخش صنعت هزین//ه کند تا اینکه در بان//ک ذخیره کند. چنین روالی خود باعث مشکات بانکی در امر تولید ش//ده اس//ت. به طور قطع هیچ//گاه در بخش تولید ۰۲درصد س//ود بهدست نمیآید و این چالش تولید با بانکهاست.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور برای حمایت از سرمایهگذار در ام//ر هزین//ه ب//رای تولی//د توضی//ح داد: باید به تولیدکنن//دگان فعال کش//ور وامه//ای بلندمدت با بهرههای بانکی پایینتر داده ش//ود تا چرخ تولید با حرکت مطلوب روبهجلو جریان مستمر داشته باشد.

فراهانی تاکی//د کرد: باید از تولید حمایت ش//ده و برای س//رمایهگذاری جدید امنیت سرمایهگذاری ایجاد ش//ود تا اش//تغال پایدار بهوجود آید، نه آنکه س//رمایهگذار داخلی ترجیح دهد در کش//ور دیگری سرمایهگذاری داشته باشد.

امروز فضای مناس//ب برای س//رمایهگذاری فراهم شده و س//رمایهگذاران خارجی عاقهمند به حضور در بخشهای اقتصادی و صنعتی کش//ور هس//تند و البته این حض//ور با هوش//یاری تولیدکننده داخلی همراه اس//ت تا بازار داخل تنها ب//ازار برای کاالهای خارجی نباشد. ازاینرو در مشارکتهای شکل گرفته سرمایهگذاری از هر دو سوی قرارداد الزامی است تا به این ترتیب فضایی خالی برای آینده و ترک ایران وجود نداشته باشد.

صنعتگران با تاکید بر انتقال دانش فنی و روزآمدی تجهیزات و ماش//ینآالت در واحده//ای تولیدی در حال حرکت به سمت توسعه برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای افق ۴۰۴۱ هستند که امید است با بیشترین درصد محقق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.