هموار شدن راه ورود قطعهسازان به بازارهای جهانی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برای افزای//ش عملکرد کار در واحده//ای تولی//دی باید ضایع//ات به حداقل برس//د و تحقق این امر مهم بستگی به نوس//ازی آن دارد. بکارگیری تجهیزات و ماشینآالت نوین موجب کاهش میزان ضایعات تولیدی میشود و توان تولید قطعهس//ازان داخل//ی را ارتقا میدهد. بهطورقط//ع ارتقای فن//ی واحدهای تولیدی منجر به پیش//رفت صنعت قطعه در کشور خواهد شد.

اس//تفاده از ماشینآالت پیش//رفته در تولید قطعات زمینه را ب//رای رقابتپذیری در بازارهای جهان//ی فراهم میکند و راه ورود تولیدکنندگان داخلی به این عرصه هموار میشود.

برخاف باور عم//وم ورود ابزارآالت و تجهیزات نوین تولید قطع//ه تنها تاثیری در ترغیب طرفهای خارجی به همکاری با قطعهس//ازان داخلی نخواهد داش//ت زیرا نتیجه استفاده از این ابزار نوین مهم است؛ اینکه کیفیت محصوالت را افزایش دهد. قطعات داخلی باید از نظر کیفیت در ش//رایط مطلوبی متناسب با استانداردهای بینالمللی قرار گیرد.

وضعیت کنونی تجهیزات قطعهسازی ایران چندان مطلوب نیست و بیش//تر آنها نیازمند بازس//ازی و نوسازی هستند و تحق//ق این امر در گرو حمایتهای دولت و بانکهاس//ت اما بانکها هم//کاری الزم را در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی ندارند در حالی که در بیش//تر کش//ورهای پیش//رفته وامهای کان با بازپرداخت ۴ساله به قطعهسازان برای خرید ماشینآالت پیشرفته داده میشود.

ازاینرو دولت باید برای تغییر قوانین بانکی و دادن وامهای بلندمدت با درصد س//ود پایین اقدام کند و با بازنگری قوانین در این بخش تولید به رونق گذشته خود بازخواهد گشت.

امیدواری//م در دول//ت جدی//د تمهی//دات وی//ژهای ب//رای قطعهس//ازان اندیشیده شود و بانکها همکاری الزم را جهت ارائه وامهای خرید ماش//ینآالت با بازپرداخت ۶ساله داشته باش//ند تا بتوان اهداف تعیین شده برای افق ۴۰۴۱ را محقق کرد. رس//یدن به نقطه مطل//وب نیازمند همکاری و همراهی تم//ام بخشهای مرتبط با تولید اس//ت و هم//راه بودن آنها تولیدکننده را بیشتر ترغیب به فعالیت میکند.

این امر بیشتر برای قطعهسازانی که تولید مستمر داشتهاند و در زمان تحریم همچنان ادامه حیات دادهاند ضروری است زیرا زمینه ماندن در ش//رایط سخت را داشتهاند و با گذشت از این وضعیت امروز ضروری اس//ت کمک شود تا توان تولید خود را افزایش داده و ضمن پوشش بازار داخل برای بازارهای منطقهای و سایر کشورها صادرات داشته باشند.

ابوالقاسم آروند فعال صنعت قطعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.