نقش سیاستهای دولت دوازدهم و توسعه همکاریها

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

قرارداده//ای جدی//د خودرویی، منجر به انتخاب چند قطعهس//از در زنجیره تولید و ایجاد مشارکتهایی ب//ا همتای//ان خارج//ی و معتب//ر ش//ده اس//ت. البته توس//عه همکاریها و جذب س//رمایهگذاری خارجی در صنعت قطعه ایران بس//تگی ب//ه سیاس//تهای وزارت صنع//ت، معدن و تجارت در ماههای آینده دارد.

ب//ا ت//داوم همکاریه//ا و افزای//ش مش//ارکتها در امر س//رمایهگذاری، ضم//ن انتق//ال و ارتقای فن//اوری تولید قطع//ات خودرو، بخش زیادی از نی//از بازار داخل تامین و قطعهسازان ایرانی جا پای محکمتری در بازارهای جهانی خواهند داشت.

انتظ//ار میرود در ماههای آینده ب//ا توجه به قراردادها، جریان توسعه داخلیس//ازی خودروها و افزایش مشارکت قطعهس//ازان ادام//ه یابد هرچند تداوم این روند مس//تلزم فراه//م آوردن زیرس//اختهای تولید قطع//ات جدید در واحدهای قطعهسازی است.

یکی از ضرورتهای امروز صنعت قطعه کشور تغییر نگاه در ای//ن صنعت اس//ت، با تحول نگاهه//ا در تولید قطعات صنعت خودروس//ازی ایران نیز در مس//یر پیش//رفت قرار خواهد گرفت.

ب//رای دس//تیابی به چش//مانداز ۴۰۴۱ در ام//ر تولید و صادرات، باید همکاری مس//تمری برای تولید محصوالت با کیفیت مطلوب و روزآمد بین خودروس//از و قطعهس//از ایجاد ش//ود تا محصول نهایی مورداقبال بازارهای جهانی باش//د. دس//تیابی به اهداف صنعت خودرو و قطعه بدون تردید بهواسطه تدوین سیاستهای کان است که بهطور قطع آن را در مسیر مناسب و منطقی هدایت خواهد کرد.

با پرهیز از اقدامات س//لیقهای و حضور پررنگ متولیان در عرصه صنعت خودرو و قطعه کش//ور، میتوان در آینده شاهد توسعه این صنعت مهم در کشور باشیم.

مهدی مطلبزاده عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.