خودروی‌ارزان،‌آرزویی‌که‌با‌‌«ها‌یتک»‌برآورده‌م‌یشود

«گسترش‹صنعت»‹مزایای‹استفاده‹ازفناور‹یهای‹نوین‹بر‹کاهش‹قیمت‹تمام‹شده‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

16 اس//فند ‪6( 95‬ م//ارس )2017 بود که خبری خاص درباره ش//رکت خودروسازی فورد امریکا روی خروج//ی س//ایتها و خبرگزاریه//ای خارجی قرار گرفت. این خبر نه درباره تهدیدهای ترامپ بود و نه به رونمایی از مدل جدید یا چهره جدید(فیسلیفت) مدلهای قدیمی این شرکت ربط داشت.

در این خبر آمده بود شرکت فورد موفق به ساخت یک چاپگر سهبعدی بزرگ شده که توانایی تولید هر قطعه خودرویی را دارد. یکی از مهمترین ویژگیهای این چاپگر س//هبعدی تولید قطعات شخصیس//ازی شده و ارزان است.

فقط به ای//ن فکر کنید که با این چاپگر میتوانید بهطورجداگانه موتور دلخواه، چرخهای موردعالقه و س//امانه ترمز مطلوب خود را چ//اپ کرده و تحویل بگیری//د و بعد با مونتاژ این قطعات خودروی رویایی خود را بسازید. چاپگر فورد میتواند به طور تقریبی تم//ام قطع//ات یک خودرو را سفارش//ی س//اخته و خودرویی س//بک وزن با مصرف بهینه انرژی تحویل مش//تری دهد. این روند اگرچه ش//گفتآور است اما آیندهای اس//ت که صنعت خودرو با سرعت درحال رفتن به سمت آن است.

ف//ورد با فناوری بهنام اینفینی//ت بیلد Infinite( )Build توانس//ته چنین دس//تگاه کاربردی بسازد و هیچ بعید نیست که س//ایر خودروسازها نیز برای کاهش هزینههای تولید به سمت این فناوری بروند. با چنین فن//اوری قطعات میتوانند ب//ه هر اندازه و ش//کلی ساخته ش//وند و این ماجرا را هیجانانگیزتر میکند.

ب//رای اینکه چاپگر س//هبعدی ف//ورد بتواند قطعه دلخ//واه را تولی//د کند، ابت//دا قطعه با اس//تفاده از ی//ک برنام//ه رایان//های طراحی میش//ود. س//پس ویژگیه//ا و خصوصی//ات قطعه از برنام//ه به چاپگر رایان//ه منتق//ل ش//ده و کار تحلی//ل طراح//ی آغاز میش//ود. پس از آن دستگاه ش//روع به کار و قطعه موردنظ//ر را در چن//د بخش تولید ک//رده و تحویل میدهد.

‹اوا ‹یا ‹مها‹و‹فرص ‹تهای‹پی ‹شرو ‹

بهطورکل//ی صنع//ت خ//ودروی جهان اکن//ون با گرمی بیش//تری به تازهواردهای این صنعت خوشامد میگوید. این تازهواردها و روندهای جسته گریختهای که از پ//ی آنها میآیند زنجیره عم//ودی و یکپارچه ارزش در خودروسازی را به یک اکوسیستم ساختاری افقی و پیچیده تبدیل کردهاند. برقیسازی، رانندگی ب//ا خودرانه//ا، تن//وع در ش//یوههای جابهجای//ی و حملونقل و هوشمندس//ازی از تازهواردهایی هستند که یک پایه مشترک دارند و آن هایتک است.

در نتیجه اوایامه//ا و تامینکنندههای ردیف یک برای همراه ش//دن در این مس//یر باید راهبردهایی با هدف کنترل کلی روی وسایل نقلیه را متوقف کرده و به سراغ انتخابها درباره این بروند که کجا و چگونه داراییهای خود را خرج کنند، عملیات الزم را انجام دهند و از نیازهای دیجیتال استقبال کنند.

خودروسازها میلیاردها دالر در بخش سختافزاری خودرو از کارخانههای س//اخت موتور گرفته تا عرصه امکانات با نام و نشان خود و حتی فراتر از اینها هزینه کردهاند. ازاینرو همین شرکتها در مقایسه و رقابت با اس//تارتآپهای تازهکار در بخش فناوری، بهترین موقعی//ت را دارند ک//ه در بخشهای س//ختافزاری فرمانروایی کنند.

ب//رای خودروس//ازان و ش//رکتهای فن//اوری نقشآفرین در صنعت خودرو، آینده بخش جابهجایی و حملونق//ل ب//ه چگونگ//ی اس//تفاده آنه//ا از این فرصتهای واقعی رقابتی بستگی دارد.

بس//یاری از اوایامها و تامینکنندگان ردیف یک میتوانند تغییرات پیشرو را ببینند اما ش//اید هنوز ندانن//د که چگون//ه میتوانند با پیوس//تن به جریان حاضر هم به بقای خود کمک کنند و هم هزینه کلی ساخت خودرو را پایین بیاورند. اگر اوایامها فرهنگ خود را تغیی//ر داده و چند اقدام مهم را انجام دهند، میتوانند به پایین آمدن هزینه ساخت خودرو کمک بزرگی کنند. ‹‹‹راهکارهای‹نو‹شدن

انعطافپذیری مالی: اوایامهای س//نتی بهدالیلی چون حاشیه سود عملیاتی کم، بازگشت سرمایه کم و س//طح متوسط بازار س//رمایه گاهی انعطافپذیری مالی کمی دارند. در مقابل اما شرکتهای فناوری از هرگونه انعطافپذیری مالی استقبال میکنند.

توس//عه س//رمایه و نیروی انس//انی: خودروسازها سرمایههای عظیم تولید و مکانیکی-مهندسی و نیز نیروی کار زیادی را به س//مت خود جذب کردهاند تا بتوانند در این مسیر گام بردارند. از این رو میتوانند کنترل بخش س//ختافزاری ماجرا را بهدست بگیرند. از آنسو اما شرکتهای فناوری بیشتر روی نرمافزارها و داراییه//ای نرمافزاری مانند دادن قدرت یادگیری به دس//تگاهها تمرک//ز کردهاند. البته خودروس//ازها درصورت//ی میتوانن//د در ای//ن ب//ازار رقابتی کنترل سختافزاری را از چنگ شرکتهای فناوری درآورند ک//ه دس//ت از اختص//اص 57درصد کل س//رمایه به توس//عه محصول به روشهای سنتی بکشند و مانند فورد به فکر ساخت چاپگر سهبعدی باشند.

مدلهای عملیاتی و فرهنگ کاری: خودروسازهای سراس//ر دنیا میراثی غنی از هنجارها در هر بخش و کنوانس//یونها دارند که آنه//ا را در فعالیتهای خود بهکار میگیرند. آنها گاهی به ش//یوههای خش//ک و رسمی، دقیق و منحصربهفرد خود در توسعه محصول پایبند هستند و زنجیره تامین پیچیدهای دارند. آنها همچنین به فروش از مسیر شبکههای خردهفروشی اهمیت زیادی میدهند.

فرهن//گ اوایامها نیز داش//تن ثب//ات در ارزش و کیفی//ت و بهحداقل رس//اندن ریس//کهای موجود اس//ت ام//ا ش//رکتهای فن//اوری بیش//تر ترجی//ح میدهن//د فرهنگ//ی را تجربه کنند که س//رعت در آن حرف نخس//ت را میزند، ن//وآوری نقش پررنگی دارد و خطرپذی//ری در ذات آن اس//ت. ام//ا خوب//ی ماجرا آنجاس//ت که اوایامها در سنت خود توجه به نوآوری برای س//ختافزارها را دارن//د. اگر نوآوری در سختافزارها جدی گرفته شود به آنها کمک میکند که از شرکتهای فناوری در این بخش عقب نمانند.

درک مشتری: نش//ان (برند)های تجاری فعال در صنعت خودرو بیشتر به ارزشهای سنتی مانند قابل اعتماد ب//ودن و کارآیی توجه میکنن//د و خبری از «خونس//ردی» ش//رکتهای هایتک در آنها نیست، این باعث میش//ود کمکم شرکتهای خودروساز در درک مش//تری ناتوان ش//ده و بازی را به هایتکها ببازند.

‹از‹تغییر‹سبک‹تا‹انقالب ‹

تغییر سبک و سیاق حملونقل و جابهجایی که از آن ب//ه انقالب حملونقل نیز یاد میش//ود و به یاری هایتک امکانپذیر شده باعث خواهد شد، روشهای س//نتی طراحی، ساخت و فروش خودرو بهطورکامل تغییر کند تغییری که به سمت ارزانتر شدن فرآیند کل//ی تولید و البته مطلوبتر ش//دن محصول نهایی برای مشتری پیش خواهد رفت.

این تغییر سلیقه مشتری را تغییر داده و به سمت «هرچیزی که م//ن میخواهم، لطف//ا!» خواهد برد. تجربهای که برای مش//تریها بهش//دت لذتبخش و برای خودروس//ازها و ش//رکتهای فناوری بهشدت نیاززا خواهد بود.

در ای//ن مس//یر در کن//ار رقابتی که ش//رکتهای هایتک و خودروس//ازها دارند، نیاز به روشهایی نیز خودنمایی خواهد کرد ک//ه هدف آنها نزدیک کردن خودروسازها و هایتکهاست.

ورود شرکتهای هایتک به ماجرای خودروسازی مانند ت//الش گوگل ب//رای تولید خ//ودرو خودران، جدیدت//ر از آن اس//ت که بت//وان درب//اره آینده آن پیشبینی دقیقی داشت. اما آنچه در این میان نمایان اس//ت اینکه تالش برای هایتک ش//دن خودروهای آینده، قیمت تمامش//ده آنها را بسیار پایینتر خواهد آورد.

وقتی خبر رس/ید چاپگری سهبعدی ساخته ش/ده که میتواند قطعات خودرو را به دلخواه فرد و با وزن بسیار کمتر تولید کند، هیجان در خودروسازی به اوج خود رسید. البته این کار هنوز در همه شرکتهای خودروسازی انجام نشده است. بهنظرمیرسد خودروسازها چارهای ج/ز همراه ش/دن با این م/وج ندارند زیرا هایتک ه/م کار آنها را راحتت/ر میکند و هم از هزینههای تولید میکاهد.

خودروسازها درصورتی میتوانند در این بازار رقابتی کنترل سختافزاری را از چنگ شرکتهای فناوری درآورند که دست از اختصاص 57درصد کل سرمایه به توسعه محصول به روشهای سنتی

بکشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.