تشکیل‹گرو‹ههای‹تخصصی‹با‹هدف‹اشتراک‹دانش‹در‹صنعت‹خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//ومین نشس//ت تخصصی مدی//ران ارتب//اط با مش//تریان صنعت خودروسازی کشور به دعوت اداره کل ازریابی عملکرد و پاس//خگویی به ش//کایتهای وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت و به میزبانی مرکز ارتباط با مشتریان گروه سایپا در سالن همایش تیبا برگزار شد.

ب//ه گ//زارش س//ایپانیوز، این نشس//ت ب//ا حضور سرپرس//ت و روس//ای اداره کل دفت//ر ارزیاب//ی و رس//یدگی به ش//کایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران، مدیران امور مش//تریان ش//رکتهای خودروس//ازی اعم از ایرانخودرو، گروه بهمن، آس//انموتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و س//ایر ش//رکتهای فعال در این حوزه و همچنین مدیران و روسای امور مشتریان گروه س//ایپا برگزار و درباره راهکارهای ارتقای سطح رضایت مش//تریان از صنعت خودرو کش//ور بحث و تبادل نظر شد.

در ابت//دای ای//ن نشس//ت عباس صفری، مش//اور مدیرعامل و رییس مرکز ارتباط با مشتریان و شبکه نمایندگیهای گروه سایپا، برای شرکتکنندگان به تش//ریح دستاوردهای گروه س//ایپا در حوزه مشتری پرداخت.

وی در ادام//ه به ارائه گزارش اقدامات انجام ش//ده در حوزه مش//تری در گروه خودروسازی سایپا شامل توس//عه سامانههای یکپارچه در س//طح گروه، ایجاد ش//اخصهای ارزیابی عملکرد در فرآیند رسیدگی به درخواس//تهای مشتریان، ایجاد بانکهای اطالعاتی یکپارچه و توس//عه س//امانههای حوزه مش//تری در بازاره//ای صادراتی و همچنین مطالعه انجام ش//ده استراتژیهای خودروسازان برتر جهانی پرداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در ادامه این نشس//ت حسن ممتحن، معاون دفتر ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایتهای مشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اهمیت حوزه مش//تری در صنعت خودروسازی کشور، تالش برای ارتقای رضایت مشتری و انتقال دانش این حوزه در س//طح این صنعت را مهم ارزیابی و اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح همکاری و توسعه کمی و کیفی و تبادل دانش و نظرات در این حوزه، برگزاری منظم جلسات تخصصی مربوط به امور مشتریان در اولویت دفت//ر ارزیاب//ی و رس//یدگی به ش//کایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. همچنین گزارش کلی عملکرد خودروسازان در سال 95 نیز ارائه شد و مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفت.

در پایان شرکتکنندگان به ارائه دیدگاهها، نظرات و مش//کالت پرداختند و نظرات و راهحلهایی درباره برخی مش//کالت موجود از سوی ش//رکتکنندگان مطرح شد و تصمیمات الزم در این باره گرفته شد.

با توجه به طرح پیش//نهادی ایج//اد کارگروههای تخصص//ی در حوزه مدیریت ارتباط با مش//تریان در صنعت خودرو کشور، مقرر شد به منظور ایجاد امکان تب//ادل تخصصی و اش//تراک دانش حوزه مش//تری نسبت به تشکیل گروههای تخصصی اقدام شود.

همچنی//ن با توج//ه به وج//ود برخ//ی ابهامات و تناقض//ات در آییننامه و ش//یوهنامه اج//رای قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مقرر ش//د کارگروه//ی متش//کل از تمامی حوزهه//ای ذیربط وزارت صنع//ت، معدن و تجارت، س//ازمان بازرس//ی و خودروس//ازان تش//کیل و تصمیم//ات اصالح//ی گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.