افزایش قدرت چانهزنی خودروسازان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

موضوع//ی که در س//الهای گذش//ته در صنع//ت خ//ودرو کمت//ر ب//ه آن پرداخته ش//ده تحقیق و توس//عه اس//ت بهطور قطع برای اینکه صنعت خودرو ایران پس از س//الها فعالیت در ای//ن عرصه، گامه//ای محکمی در مس//یر طراح//ی و تولیدات جدید گذاش//ته و عرضهکننده محصوالت//ی با طراح//ی داخلی به بازارهای جهانی باش//د، باید در ح//وزه کس//ب فناوریهای جدید و مش//ارکت با ش//رکتهای صاحب نش//ان(برند) در دنیا همکاریهای تنگاتنگی داشته باشد که این امر مستلزم آن است همکاری با شرکتهای خارجی به شکل ویژهتری موردتوجه قرار گیرد. امروز خودروس//ازان همزمان با ایجاد سرمایهگذاریهای مش//ترک خارجی، از تقویت توان طراحی در داخل غافل نشدند که ارتباط گس//تردهتر صنعت و دانش//گاه بیشک از نتایج خوب تالشهای انجام ش//ده است و تا رس//یدن به نتیجه موردنظر و ثمرات آن در س//الهای آینده، نیازمند فرصت و تعاملی مناسب هس//تیم. هرچند مش//کالتی در حوزه طراحی و تولید قطعات جدید وجود دارد اما با این حال انتظار میرود با توجه به فعالیت عم//ده بخش خصوص//ی در حوزه قطعهس//ازی کش//ور، هرچه سریعتر شاهد حضور موثرتر این بخش در زمینه سرمایهگذاری و تولیدات قطعات جدید باشیم.

آنچه امروز خودروس//ازان باید بیش//تر به آنها بها دهند، ورود به حوزه طراحی اس//ت که به نظر میرسد قراردادهای یک سال گذش//ته کمک موثری در این زمینه خواهد بود. بیشک بخش قطعهس//ازی کش//ور، با چابکی و مدیریت مناسبی که در بخش خصوصی وجود دارد میتواند در این روند همپای تولیدات جدید حرکت کرده و در حوزه تحقیق و توسعه و ساخت قطعات جدید اقدامات قابلقبولی ارائه کند. در این ش//رایط ورود خودروسازان جدی//د با رعایت اصل حفظ منافع ملی میتواند ش//رایط رقابتی در کش//ور ایجاد کرده و کیفیت و استانداردهای تولید خودروی داخلی را افزایش دهد. بهطور قطع انعقاد قرارداد با خودروسازان خارج//ی قدرت چانهزنی ای//ران را افزایش میدهد، البته در این جریان باید امنیت سرمایهگذاری در داخل کشور برای حضور و همکاری نش//ان(برند)های معتبر بینالمللی خودروسازی فراهم شود و قبول کنیم که توسعه در صنعت خودرو بدون مشارکت با نشان(برند)های معتبر خودروسازی امکانپذیر نیست.

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن

مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.