تحویل دناپالس ایرانخودرو از مرداد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعام//ل گروه صنعتی ایرانخودرو گفت: تحویل نخس//تین س//ری محصوالت دناپالس ایرانخودرو از مرداد آغاز میش//ود و 61دس//تگاه نخس//ت تولیدی از این محصول به پ//اس ایثارگری ش//هدای آتشنش//ان حادثه پالس//کو به خانواده این عزیزان اهدا خواهد شد. به گزارش ایکوپرس، هاشم یکهزارع اظهار کرد: پس از آنکه طرح پیشفروش محصول دناپالس ایرانخودرو چندی پیش و ی//ک روز پس از افتتاح خط تولید آن از س//وی رییسجمهوری اجرا شد، تحویل سری نخست این محصوالت از مرداد آغاز خواهد ش//د. وی افزود: همانطور که در مراس//م آغاز تولید انبوه دناپالس اعالم شد، 61دس//تگاه نخست دناپالس خروجی از خطوط تولید ایرانخودرو، به خانوادههای آتشنش//انان پالسکو اهدا خواهد شد. یک//هزارع گف//ت: هزینه خری//د این خودروها از س//وی کارگران و صاحب//ان کارگاهها و کارخانههای قطعهس//ازی بخش خصوصی و کارگران گروه صنعتی ایرانخودرو تامین ش//ده که مرداد تحویل خانواده شهدای آتشنشان پالسکو خواهد شد. دناپالس، محصولی اس//ت که با همت و بهرهگیری از دانش فنی متخصصان ایرانی و فن//اوری روز دنیا در گره صنعتی ایرانخودرو تولید ش//ده اس//ت. این محصول مطابق با فناوریهای نوین خودروس//ازی بروزرسانی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.