رفع نواقص قراردادهای قبلی در قراردادهای جدید خودرویی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: قراردادهای خودرویی که در س//ال 95 منعقد ش//ده با قراردادهای پژو و سایر خودروسازها در 0۳س//ال گذش//ته تفاوت داش//ته و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد کش//ور در آینده نمایان میش//ود. احمد نعمتبخش در گفتوگو با پرش//ین خودرو ضم//ن بیان این مطلب گف//ت: در قراردادهای جدید خودرویی تمام تجربههای 0۳س//ال گذش//ته مد نظر قرار گرفته و س//عی ش//د دیگر اش//تباهات قبلی تکرار نشود. وی ادامه داد: در گذش//ته نقش//ه قطعات گرفته نمیش//د و قیمت هر قطعه نامش//خص بود اما این تجربه برای قراردادهای جدید به کار آمد و در تمام قراردادهای منعقد شده تا امروز، قیمت قطعات بهصورت جز به جز گرفته شده و برای بومیسازی قطعات با توجه به نقشه و قیمت عمل خواهد ش//د. دبیر انجمن خودروس//ازان تاکید کرد: در قراردادهای قدیمی بیش//تر اوقات قیمت س//یکیدی را به ما ارزان میدادند تا ما برای خرید مش//تاق ش//ویم. در آن مقطع به موض//وع خدمات و لوازم یدکی توجه نمیش//د و متاس//فانه برای دریاف//ت این اق//الم 100 تا 002درصد گرانتر از مبلغ واقعی پول پرداخت میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.