برتری کامل فهرست امید در انتخابات شورای شهر تهران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

نتای//ج نهایی انتخابات پنجمین دوره ش//وراهای اسالمی ش//هر تهران با پیروزی کامل فهرست امید اعالم شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، عیس//ی فرهادی، فرمان//دار تهران در گفتوگو با ایرنا ضمن رد برخی ش//ائبهها و ادعاهایی که به تازگی از س//وی برخی نامزده//ا درباره تجمی//ع نش//دن آرا در فرمانداری یا نظارت نش//دن بر روند انتخابات ش//ورای ش//هر مطرح ش//ده گفت: در س//طح ش//هر تهران، ری و تجریش ب//رای برگزاری انتخابات ش//ورای ش//هر، 4هزار صندوق دریافت رای درنظر گرفته ش//د و به تعداد این صندوقها نیز از س//وی مجلس ش//ورای اسالمی ناظر تعیین شد همانطور که وزارت کشور نیز 4هزار بازرس در این ش//عب مس//تقر کرده بود. به گفته او، در مجموع با احتس//اب عوامل اجرایی، م//ردم، کارمندان، فرهنگیان و ناظران و بازرس//ان افزونب//ر 80 هزار نفر در این 4هزار ش//عبه فعالیت داشتند.

وی با اشاره به مشارکت باالی 0۷ درصدی مردم تهران، ری و تجری//ش در انتخابات روز جمعه و ۳ میلیون و 00۹ هزار رای ریخته ش//ده به صندوقها اظهار کرد: میانگین ه//ر یک از صندوقها دریافت رای در ته//ران، ری و تجریش حدود یکهزار رای بوده که نش//ان از شکوه حضور مردم دارد و همین مس//ئله برای پاس//خ دادن به برخی شبهات مطرح شده، کافی است.

براس//اس اعالم فرمانداری ته//ران، آخرین نتایج شمارش آرای شورای شهر تهران، ری و تجریش تا ساعت ۷۱ دیروز به شرح زیر است:

۱– محس//ن 8۶۵۶4۷۱ رای ۲ – مرتضی الویری: ۵4۶۱04۱ رای ۳ – احمد مسجدجامعی: ۱4۷۷۹۳۱ رای 4 – شهربانو امانیانگنه: ۵0888۲۱ رای ۵ – محمدجواد حقشناس: ۹4۳۱8۲۱ رای ۶ – بهاره آروین: ۹۱۷۶۷۲۱ رای ۷ – سیدابراهیم امینی: ۶۳۶۷۵۲۱ رای 8 – افشین حبیبزادهکلی: ۷۷۳۶۲۲۱ رای ۹ – سیدآرش حسینیمیالنی: 0۷04۲۲۱ رای 0۱ – حسن خلیلآبادی: ۳۶۳۲۲۲۱ رای ۱۱ – علی اعطا: 0۹۱80۲۱ رای ۲۱ – زهرا صدراعظم نوری: ۳۶۹۹۹۱۱ رای ۳۱ – محمد ساالری: ۵۵۵۲8۱۱ رای 4۱ – سیدحسن رسولی: ۱۱80044 رای ۵۱ – ناهید خداکرمی: ۱۳۳۶۶۱۱ رای ۶۱ - مجید فراهانی: ۲۷04۶۱۱ رای

هاشمیرفس//نجانیبهرمانی: ۷۱ – زهرا نژادبهرام: 048۶۲۱۱ رای 8۱ – سیدمحمود میرلوحیجوآبادی: ۳۵04۱۱۱ رای ۹۱ – الهام فخاری: 8۶4۶0۱۱ رای 0۲ – محمد علیخانی: 04۲4۶0۱ رای ۱۲ – بشیر نظری: ۳۲00۶0۱ رای

‹اعضای‹عل ‹یالبدل: ‹ ۲۲ – مهدی چمران: ۷4۲۳۵۶ رای ۳۲ – علیرضا دبیر: ۵۵۵۶۲۵ رای 4۲ – حبیب کاشانی: ۹۷۵۱۷4 رای ۵۲ – مرتضی طالیی: 4۶۶884 رای ۶۲ – جالل ملکی: ۱۲4۳۵4 رای ۷۲ – الهه راستگو: ۹۶۷۲44 رای 8۲ – محسن پیرهادی: 4400۵۶ رای ۹۲ – پرویز سروری: 40۵848 رای 0۳ – اقبال شاکری: ۷8۵۹۷۳ رای ۱۳ – زهرهالسادات الجوردی: ۵۹۱۷۶۳ رای ۲۳ – رضا تقیپورانوری: ۶۳۱۷۶۳ رای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.