‌نشست‌خبری‌رییس‌جمهوری ‌برگزار‌می‌شود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی(

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

)

مع//اون ارتباط//ات و اطالعرس//انی دفتر رییسجمه//وری اعالم کرد: حجتاالس//الم و المس//لمین دکتر حس//ن روحانی رییسجمهوری روز دوش//نبه اول خرداد با حضور خبرنگاران رس//انههای همگانی داخلی و بینالمللی نشست خبری دارد.

ب//ه گزارش ایس//نا، پرویز اس//ماعیلی گفت: رییسجمه//وری در این نشست، ضمن طرح مهمترین مسائل کشور به ویژه پس از حضور پرشور و حماس//ی ملت ایران در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا، مواضع جمهوری اسالمی ایران را درباره مسائل منطقهای و بینالمللی تشریح و تبیین میکند.

این نشست خبری که از ساعت ۷۱ و مستقیم از شبکههای تلویزیونی داخلی و بینالمللی پخش میش//ود، در مرک//ز همایشهای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران (سالن اجالس سران) برگزار خواهد شد.

اس//ماعیلی افزود: در ابتدای این نشست، دکتر روحانی سخنانی کوتاه داشته و پس از آن نیز پاسخگوی سواالت خبرنگاران داخلی و بینالمللی خواهد بود.

حس//ن روحان//ی در انتخابات ش//کوهمند ۹۲ اردیبهش//ت با کس//ب بی//ش از ۷۵ درصد مجموع آرا و جلب اعتم//اد دوباره ایرانیان به عنوان رییسجمهوری دولت دوازدهم برگزیده شد.

روحانی تاکنون 0۱ نشس//ت خبری سراس//ری با نمایندگان رسانهها داش//ته و به 0۷۱ س//وال مستقیم خبرنگاران پاس//خ داده است. آخرین نشست خبری رییسجمهوری ۱۲ فروردین ۶۹۳۱ برگزار شده بود.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه آزادگان شماره 26 کد پستی 1586733811 روابط آگهی: امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر

سردبیرکل: مسعود دهشور سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.