‌ورود‌نخستین‌دستگاه ‌بستنی‌ساز‌همراه‌با‌فالوده

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در ایران باستان، مردم افشره انگور را روی مقداری برف در کاسهای میریختن//د و آن را به عنوان دس//ر، بهویژه هن//گام گرمی هوا صرف میکردند. برف یا از زیر زمینهای س//ردی ب//ه نام یخچال، یا از برف باقیمانده روی کوههای اطراف پایتخت تابس//تانه، هگمتانه، برداش//ت میش//ده است. در سال آخر س//لطنت ناصرالدین شاه ساخت بستنی در ایران متداول ش//د و معروفترین بستنیفروش بعدی تهران یعنی ممدریش بستنی خامهدار مخصوصی تهیه میکرد که در تهران مردم استقبال زیادی از آن کردند. نوعی بستنی با نام بستنی سنتی یا ایرانی در ایران رواج دارد که طعم زعفرانی و رنگ زرد دارد. این بستنی همراه با خالل پس//ته و تکههای بزرگ خامهاس//ت و طرفداران زیادی دارد. اکبر مش//تی یکی از نخستین کسانی بوده که در ایران بستنیفروشی داش//ته است. بس//تنی اکبر مش//تی با نوع خارجی آن بسیار متفاوت بود. ایرانیها اس//تفاده از گالب و زعف//ران را بر ثابتکنندهها ترجیح میدادند. اما تاریخچه ورود دس//تگاههای بستنیسازی به اواخر دهه 40 برمیگردد. آن موقع در کنار بستنی، فالوده هم درست میکردند. فالوده از نشاس//ته و آب و شکر تهیه میشد. نشاسته را با آب مخلوط میکردند و میپختند، سپس آن را در استوانهای که پایین آن مشبک بود، میریختند، زیر استوانهها آب صفر درجه و زیر صفر میگذاشتند. با عبور محلول نشاس//ته از اس//توانه مش//بک و ورود آن در آب صفر درجه، رش//تههای منجمد درست میشد. این رشته را با شکر مخلوط میکردند و فالوده آماده میشد.

ب//رای تهیه ی//خ هم از ب//رف یخچالهای طبیعی توچال اس//تفاده میکردن//د. در اواخ//ر ده//ه 40 که دس//تگاههای بستنیس//از وارد کش//ور شد، شرکت سازنده این دس//تگاههای بستنیساز به هریک از بستنیفروش//یهای معروف تهران، یک دستگاه هدیه داد، اما در این میان، یکی از بستنیفروش//یهای بسیار قدیمی به نام اکبر مشتی که هنوز هم قدیمیترها از آن بس//یار یاد میکنند، زیر بار استفاده از این دستگاهها نرفت.

پیش از این بس//تنیهای سهرنگ در بسیاری از شهرها رواج داشت که رنگ زرد آن زعفرانی، س//فید آن وانیلی و رنگ قهوهای دارچینی بود که اس//تاد بستنیس//از این س//هرنگ را به هم میچس//باند و در ظرفهای یک بار مصرف میفروخت.

جالب اس//ت بدانید در ژاپن بس//تنی با طعمهای ماهی شور ژاپنی، کاکتوس، هشتپا، سیبزمینی شیرین، زبان گاو، خرچنگ، بادمجان و جلبک هم تهیه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.