براساسنظرسنجیاز862تشکلاقتصادیکشورمشخصشد تسهیالت بانکی، مهمترین چالش محیط کسبوکار

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براس//اس ارزیابی 8۶٢ تش//کل اقتصادی سراسر کش//ور از 3٢ مولفه ملی محیط کس//بوکار ایران مولفههای «مش//کل دریافت تسهیالت از بانکها»، «ضع//ف بازار س//رمایه در تامین مال//ی تولید و نرخ باالی تامین س//رمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی» نسبت به س//ایر مولفهها در وضعیت نامناس//بتری قرار دارند. براساس این پژوهش مولفهه//ای «ضعف زیرس//اختهای تامی//ن برق»، «ضعف زیرس//اختهای حملونقل» و «ضعف نظام توزیع و مش//کالت رس//اندن محصول بهدس//ت مصرف کننده» نس//بت به سایر مولفهها در پاییز ٥9 در وضعیت مساعدتری قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.