هدف نهایی دولت تدبیر و امید توسعه رونق تولید است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اس//تان س//منان برگزار شد و رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان سمنان در این جلس//ه گفت: هدف نهایی دولت تدبیر و امید توس//عه رونق تولید، خروج از رکود اقتص//ادی و در نتیج//ه افزایش افراد ش//اغل در جامعه است.

به گ//زارش خبرن//گار «گس//ترش صنعت» از سمنان، بهروز اس//ودی با بیان این مطلب اظهار کرد: دولت تدبیر و امید سیاستهای زیادی برای رفع مش//کالت مردم دارد که یکی از اصلیترین آن، ایجاد و افزایش اشتغال و توسعه رونق تولید است.

اسودی اشاره به رویکرد مثبت ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید در استان سمنان تصریح کرد: با فعالسازی واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمهتعطی//ل و با برگ//زاری کارگروههای رفع موانع تولید، اش//تغالزایی زیادی در کش//ور و در استانها ایجاد میشود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان س//منان بیان کرد: با همت دول//ت یازدهم و در راس//تای تحقق اهداف اقتص//اد مقاومتی و رونق تولید، ٤3٤میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید به 08۷ واحد تولیدی استان پرداخت شده است. اسودی با اش//اره به برگزاری ۷٥ جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استان تصریح کرد: تاکنون و با تدابیر دولت تدبیر و امید مشکالت ٥۷3 واحد تولیدی اس//تان در جلسات کارگروه بررسی و در جهت رفع موانع پیشرو 908 مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید اس//تان سمنان ضمن بیان تحلیل فراوانی مصوبات این کارگروه گف//ت: از 908 مصوبه قبلی ۷٤درصد مربوط به امور بانکی، 81درصد مرب//وط به امور زیربنایی، 31درصد مربوط به امور مالیاتی و مابقی مربوط ب//ه تامین اجتماعی و س//ایر امور میباش//د که ٢٥درصد از آن اجرایی شده است.

در این جلسه مشکالت ٤ واحد تولیدی استان در ام//ور مربوط به بانکی و تس//هیالت و مالیات بررس//ی و گزارش//ی از عملکرد بانکهای عامل اس//تان درباره پرداخت تس//هیالت رونق تولید و کمیته پایش و نظارت تسهیالت ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.