2/5 برابری تخیلی «نه» گفتند

رییسجمهوری در نخستین نشست خبری پس از انتخابات دوازدهم: مردم به درآمد ملی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییسجمهوری گفت: مردم با حضور بینظیر خود در انتخابات خواس//تند بگویند که در کش//ور ما تکثر به رس//میت شناخته ش//ده اس//ت. به گزارش ایسنا، حجتاالسالم والمسلمین حس//ن روحانی، دوشنبه در ابتدای نشس//ت خب//ری با اصحاب رس//انه با بیان اینکه «بسیار خوشحالم که امروز از طریق رسانههای جمعی میتوانم با ملت ایران صحبت کنم» ادامه داد: مل//ت بزرگ ما بزرگترین حضور خ//ود را در انتخابات به نمایش گذاشتند. ٢٤میلیون جمعیت در انتخابات حضور پیدا کردند که اگر میتوانس//تند از همه آنهایی که در ص//ف بودند رای اخذ کنند ب//ه ٥٤میلیون هم میرس//ید. وی خاطرنشان کرد؛ من میخواهم بگویم این تع//داد رای پای صندوق آرا ی//ک حضور بینظیر بود. مردم با این حضور و این انتخاب خواستند بگویند که در کش//ور ما تکثر به رسمیت شناخته شده است. ریی//س دولت دوازدهم ب//ا بیان اینک//ه «هیچ گروه، جناح، تفکر و ایدهای قابل حذف نیس//ت» اظهار کرد: همه هس//تند، حضور دارند و از همه باید برای ساختن ای//ران پرآوازه بهره بگیریم. وی افزود: در این انتخابات مردم در تراز باالترین دموکراس//یهای جهان حضور پی//دا کردن//د. مردمی که دارای مش//کالت اقتصادی هس//تند. مردمی که در روس//تاها با مشکالت زندگی میکنند ام//ا به پول نه گفتند. م//ردم به خوبی اعالم کردهاند، ما میفهمیم آب شور عطش را کم نمیکند. وی تاکید کرد: مردم به فکر اقتصاد هستند و به درآمد مل//ی ٥/٢ برابری تخیلی »ه//ن« گفتند. «نه» مردم به فریبکاران بهترین بخش ای//ن انتخابات بود. روحانی ب//ا بیان اینک//ه «آنها «تالش کردند ب//ه مردم بگویند دینش//ان در خطر اس//ت» افزود: آنان کوشیدند که س//ند ٢030 را که ریش//ه اش مربوط به سال 1990 میش//ود بگویند که علیه دین مردم اس//ت. س//ندی که نه ما بلکه هیچ کش//وری آن را امضا نکرده اس//ت. س//ندی که دولت یازدهم به صراحت نوش//ته با دین، فرهنگ و اخالق ما سازگار نیست و کان لم یکن تلقی ش//ده اس//ت.وی تصریح کرد: مردم به دین و فرهنگ خود بس//یار حساس هس//تند و دروغگوییها کاری از پیش نبرد. حس//ن روحانی که ریاستجمهوریش در دور دوم با کس//ب بیش از ۷٥ درصد مجموع آرا تداوم یافته اس//ت، در این نشس//ت، ضمن طرح مهمترین مس//ائل کش//ور، بویژه پ//س از حضور مل//ت ایران در دوازدهمی//ن دوره انتخاب//ات ریاس//تجمهوری و ش//وراهای اسالمی شهر و روس//تا، مواضع جمهوری اسالمی ایران را درباره مسائل منطقهای و بینالمللی تش//ریح و تبیین کرد و به س//واالت خبرنگاران پاسخ داد. در این نشس//ت محمدباقر نوبخت، حس//ینعلی امیری، ش//هیندخت م//الوردی، زه//را احمدیپور رییس س//ازمان گردشگری، رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارش//اد اس//المی، س//یدمحمود علوی وزیر اطالعات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمد شریعتمداری، حسین دهقان و جمعی دیگر از اعضای دولت حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.